ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

LA PLANIFICATION ET L’APPLICATION D’UNE VALISE MUSÉE CONCERNANT LE LOUVRE DANS L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) À L’ÉCOLE PRIMAIRE
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΑΚΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τσίγκρη, Χρυσούλα
Κάκαρη, Διαμάντω

Η παρακάτω εργασία αφορά την προετοιμασία και την εφαρμογή μιας μουσειακής βαλίτσας στην έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Εξετάζει τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας μέσα από τη μουσειακή εκπαίδευση και τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Στις μέρες μας το μουσείο κατέχει μια κυρίαρχη θέση, εμπλουτίζοντας τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, διαμορφώθηκαν κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις. Ο στόχος της μελέτης ήταν να επαληθευθούν οι υποθέσεις αυτές. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια μουσειακή βαλίτσα με θέμα το μουσείου του Λούβρου, η οποία παρουσιάστηκε στους μαθητές της έκτης τάξης ενός Δημοτικού σχολείου στην Ξάνθη. Η παιγνιώδης μέθοδος διδασκαλίας, η ομαδική δουλειά και η μάθηση μέσω της ανακάλυψης αποτέλεσαν βασικά κομμάτια της μουσειακής βαλίτσας, η οποία αντικατέστησε την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας για έναν μήνα. Συμμετέχοντες ήταν 117 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί. Μετά την παρουσίαση της βαλίτσας, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στους μαθητές ώστε να γίνει αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, της επαφής με τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Οι δύο εκπαιδευτικοί που πραγματοποίησαν την παρουσίαση απάντησαν σε πέντε ανοιχτές ερωτήσεις σχετικές με την έρευνα, η οποία ήταν ποσοτική με ποσοστιαία αποτελέσματα. Κλείνοντας, η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία ήταν ιδιαίτερα θετικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για μελλοντικές έρευνες
Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, λίστες
Le mémoire suivant concerne la planification et l’application d’une valise musée à la sixième classe du primaire. Il examine l’enseignement du français comme langue étrangère, à travers l’éducation muséale, à l’aide des méthodes contemporaines. A nos jours le musée occupe une place prépondérante en enrichissant le processus de l’apprentissage. Selon la bibliographie des théories pédagogiques contemporaines on a formé quelques hypothèses. L’objectif de notre étude était de vérifier ces hypothèses. Dans ce but, on a créé une valise musée sur le Louvre et on l’présenté aux élèves de la sixième classe du primaire d’une école publique a Xanthi, Grèce. La pédagogique du ludique, le travail collectif et l’apprentissage par la découverte ont influencé profondément, notre valise musée, qui a remplacé la méthode traditionnelle de l’enseignement du FLE pour un mois. Les participants étaient 117 élèves et 2 enseignants. A propos de la méthodologie, après la présentation de la valise, on a utilisé un questionnaire posé aux élèves comme outil d’évaluer les activités, le rapprochement des éléments historiques et culturels et le développement de leurs compétences communicatives, linguistiques et culturelles. Les deux enseignants qui ont réalisé la présentation ont répondu à cinq questions ouvertes concernant la recherche, qui était quantitative et les résultats étaient en pourcentages. En concluant, on finit l’étude avec les résultats de la recherche, qui étaient très positifs et peuvent servir comme indication pour les recherches futures.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μουσείο, Βαλίτσα, πρωτοβάθμια, διδασκαλία, Γαλλική γλώσσα


Γαλλική γλώσσα

2016-10-24T09:37:50Z
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
116
8
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.