ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΗΡΑ
ΚΟΝΤΟΝΗ, ΑΝΝΑ

Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες των υπαλλήλων που εργάζονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αναλυτικότερα, προσπαθεί να εντοπίσει σε ποιο βαθμό οι συμμετέχοντες στην έρευνα διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους, να διερευνήσει τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται από τους ίδιους, τα κίνητρα αλλά και τους περιοριστικούς παράγοντες για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Στην έρευνα συμμετείχαν οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΚΕΠ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας της Θράκης και η ερευνήτρια χρησιμοποίησε ως εργαλείο για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Συνοψίζοντας τα σημαντικότερα ευρήματα της παρούσας έρευνας, μπορεί καταρχάς να αναφερθεί το πολύ καλό επίπεδο της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων όσον αφορά τις γνώσεις στάσεις και δεξιότητες που κατέχουν. Επίσης, αξιοσημείωτες είναι οι σοβαρές ελλείψεις σε θέματα χειρισμού της Ηλεκτρονικής Θυρίδας (ψηφιοποίηση εγγράφου, επικύρωση ηλεκτρονικού εγγράφου) αλλά και η επιθυμία παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου στο αντικείμενο αυτό. Ως σημαντικότερο περιοριστικό παράγοντα για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων οι συμμετέχοντες θεωρούν τη γεωγραφική απόσταση ενώ ως βασικό κίνητρο συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα επιλέγουν την αντιμετώπιση των εργασιακών αναγκών των συμμετεχόντων στην έρευνα. Τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για να αναθεωρήσει τον προγραμματισμό επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν τους εργαζόμενους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών αλλά και από άλλους φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που υλοποιούν παρόμοια προγράμματα επιμόρφωσης για άλλες ομάδες εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης.
This paper examines the training needs of officials working in Citizen Service Centers. Specifically, it is trying to identify to what extend the respondents have the appropriate knowledge, attitudes and skills to adequately respond to their duties, to investigate their training needs, as defined by them and also the motivation and the limiting factors for their participation in training programs. In this research study participated the permanent officials of the Citizen Service Centers of the Local Authorities of the administrative district of the region of Thrace. The researcher used the questionnaire as a tool for collecting the research data. Summarizing the most important findings of the research can be firstly mentioned the very good level of the majority of respondents regarding the knowledge, attitudes and skills they posses. Also, notable is the serious shortcomings in the handling issues of Electronics Mailbox (document digitization, electronic document validation) but also the desire to take training courses on this subject. The major limiting factor to take training courses was the geographical distance and as the key incentive to participate in training programs the respondents chose addressing their working needs. The findings and conclusions of the research can be used by the Public Administration and Local Government National Centre to update the planning of training programs for workers in Citizen Service Centers and other adult education institutions implementing similar training programs for other groups of workers of Local Government and Public Administration.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ 53, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 26

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ),Citizens Service Centres, Local Authorities, Lifelong Learning, Adult Education Training, National Centre for Public Administration and Local Government (EKDDA)


Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T09:49:08Z
2016-09-25


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

143
2
53
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.