δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ανάλυση της τιμής του ελληνικού αγελαδινού γάλακτος
Greek Milk price decomposition

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ

ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣ
ΤΣΟΥΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

περιέχει : 10 πίνακες, 11 διαγράμματα, 7 εικόνες
Σκοπός – Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την σχετική νομοθεσία και τις πολιτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που αφορούν τον τομέα του γάλακτος και να αναλύσει τη διακύμαση της τιμής του αγελαδινού γάλακτος στο επίπεδο του παραγωγού, να συγκριθεί με την τιμή της Γερμανίας και της Ιρλανδίας, να παρουσιάσει τις επιπτώσεις των αλλαγών στη νομοθεσία μετά την μεταρρύθμισης της ΚΑΠ το 2003 και τέλος να γίνει μία πρόβλεψη για το έτος 2017. Μεθοδολογία – Οι χρονοσειρές των τιμών του γάλακτος αρχικά εξετάζονταιPostgraduate Dissertation 14 χρησιμοποιώντας στοιχείας της περιγραφικής στατιστικής και στη συνέχεια μοντελοποιούνται στο χώρο κατάστασης μοντέλα και αναλύονται στις συνιστώσες τάσης, εποχιακή και κυκλική, κατά Harvey (1989). Τα δεδομένα στη συνέχεια χωρίζονται σε δύο χρονικές περιόδους κατά Bergmann et al. (2015). Ο συγγραφέας προσπαθεί να συνδέσει τις συνιστώσεις κύκλους με την ετήσια παραγωγή γάλακτος. Ευρύματα - Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση της διακύμανσης των τιμών. Η τιμή του γάλακτος στην Ελλάδα γίνεται πιο εποχιακή και κυκλική. Η διάρκεια των κύκλων είναι σχετικά σταθερή. Η τιμή γάλακτος Γερμανίας παρουσιάζει δύο κύκλους όπου ο πρώτος κύκλος είναι παρόμοιος με αυτόν των άλλων χωρών, αλλά ο δεύτερος κύκλος είναι μικρότερος σε διάρκεια από ένα χρόνο. Οι κύκλοι φαίνεται να ακολουθούν την παραγωγή γάλακτος υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι η σχέση των επιδοτήσεων εξαγωγών με τη διαμόρφωση της τιμής του γάλακτος. Τέλος, γίνεται μία πρόβλεψη για το έτος 2017.
Purpose – The purpose of thesis is to present the legislature and policies of CAP relative to the dairy sector and analyse the Greek cow milk price at farm gate time series, compare it with that of German and Ireland, present the impacts of the policies changes after 2003 CAP reform and finally make a forecast for the year 2017. Methodology – The milk price time series firstly are examined using descriptive statistics and later are modeled using the state space representation and are decomposed into a trend, seasonal and cyclical component according to Harvey (1989). The data then are divided into two time periods which is in according to Bergmann et al. (2015). The author makes an attempt to connect the cycles presented with the annual milk production. Findings – The results show that there is an increase in the price fluctuation. The Greek milk price becomes more seasonal and cyclical. The duration of the cycles is relatively stable. German milk price presents two cycles, where the first cycle is similar to that of the other countries, but the second cycle is smaller in duration than a year. The cycles seem to follow the milk production under specific conditions. Another finding is the relation of export refunds with the milk price formation. Finally a forecast is given for the year 2017.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Prices
χώρο κατάστασης μοντέλο
ΓΑΛΑ
State space
ΤΙΜΕΣ
Milk


Αγγλική γλώσσα

2017-09-18T09:33:09Z
2017-09-02


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
179
10
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.