ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

VIEWS OF GRADUATE STUDENTS TO THE OPEN UNIVERSITY OF GREECE, COMPARED TO THE EFFECTIVE USE OF PARTICIPATORY TEACHING TECHNIQUES WITHIN ADVISORY GROUP CONSULTATIVE MEETINGS
ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Κουτσάγγελος, Νικόλαος

Βαλκάνος, Ευθύμιος
Φραγκούλης, Ιωσήφ
Φραγκούλης , Ιωσήφ

This thesis was carried out for the graduate program "Education Sciences" of the Humanitarian Studies of Hellenic Open University (HAP). It constitutes a research on the views of postgraduate students of EAP, for the effective implementation of experiential - participatory educational techniques in the framework of the Group Consultative Meetings. The main purpose of the thesis is to identify the educational techniques used in the adult education programs and whether their use helps to achieve the goals of each program. This goal is achieved through the research process to be followed. Initially, bibliographic research is being conducted that relates to the analysis of adult education, lifelong learning, educational techniques and the quality of adult education programs. Subsequently, a primary questionnaire survey is carried out in 70 postgraduate students of EAP for their views on the knowledge, application, difficulties and effectiveness of experiential - participatory educational techniques. The results of the survey are coded and processed by the SPSS statistical program, from which important conclusions are drawn. Research on distance learning, adult education and participatory educational techniques was conducted with questionnaires to postgraduate students in the CR, who were asked to answer questions related to the use of participatory educational techniques within the Groups of counseling meetings, in March 2017. The survey involved 70 postgraduate students, most of whom were women, and with the majority of the sample belonging to the solar groups from 25 -35 and 36-45. In addition, the majority of the sample is married. Moreover, the majority of students are employees and hold degrees from Universities, while they have also completed further studies. The synthetic results of the research showed that the postgraduate students who participated in the research are aware of the participatory educational techniques and they find it easy to apply them during the Groups of counseling meetings. In addition, the majority of students believe that the use of participatory educational techniques achieves the objectives of the Groups of counseling meetings, meets their educational needs, exploits their specific characteristics and improves the quality of their programs. It is also noted that the consultants - teachers have serious problems and shortcomings in the application of participatory techniques. Finally, from the survey carried out it is observed that the students surveyed consider it necessary to train the teachers - consultants in the use of the participatory educational techniques, in order to apply them better, to make use of their advantages and to generally upgrade the educational programs.
Γραφήματα, πίνακες, εικόνες
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής», της σχολής Ανθρωπιστικών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Πρόκειται για μια έρευνα που αφορά τις απόψεις των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ε.Α.Π. για την αποτελεσματική εφαρμογή των βιωματικών – συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στα πλαίσια των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ). Ο σκοπός της εργασίας είναι ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και κατά πόσο η χρήση αυτών βοηθάει στην επίτευξη των στόχων του κάθε προγράμματος. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ερευνητικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Αρχικά, γίνεται βιβλιογραφική έρευνα που σχετίζεται με την ανάλυση της εκπαίδευσης ενηλίκων, της δια βίου μάθησης, των εκπαιδευτικών τεχνικών και την ποιότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται πρωτογενής έρευνα με ερωτηματολόγια σε 70 μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ε.Α.Π., για τις απόψεις τους σχετικά με την γνώση, την εφαρμογή, τις δυσκολίες και την αποτελεσματικότητα των βιωματικών – συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κωδικοποιούνται και επεξεργάζονται με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, από το οποίο και εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα. Η έρευνα στα θέματα τις εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, διενεργήθηκε με ερωτηματολόγια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ, οι οποίοι κλίθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στα πλαίσια των ΟΣΣ, τον Μάρτιο του 2017. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν γυναίκες, και με την πλειοψηφία του δείγματος να ανήκει στις ηλιακές ομάδες από 25 -35 και 36-45. Ακόμη, η πλειοψηφία του δείγματος είναι έγγαμοι. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών είναι εργαζόμενοι και διαθέτουν πτυχία από ΑΕΙ, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και επιπλέον σπουδές. Τα συνθετικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα, γνωρίζουν τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, ενώ θεωρούν και εύκολη την εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ. Επιπλέον, η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι με τη χρήση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών επιτυγχάνονται οι στόχοι των ΟΣΣ, ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες, αξιοποιούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και βελτιώνονται ποιοτικά τα προγράμματα που παρακολουθούν. Ακόμη, παρατηρείται ότι οι καθηγητές – σύμβουλοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις στην εφαρμογή των συμμετοχικών τεχνικών. Τέλος, από την έρευνα που διεξήχθη παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες φοιτητές θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωση των καθηγητών – συμβούλων στη χρήση των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, έτσι ώστε να τις εφαρμόζουν καλύτερα, να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα τους και γενικώς να αναβαθμίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εκπαίδευση ενηλίκων
ομάδες συμβουλευτικών συναντήσεων
βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές
difficulties in applying participatory techniques
participatory educational techniques
distance education
experiential educational techniques
effective use of educational techniques
αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση ενηλίκων
implementation of experiential techniques
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
advisory groups
δυσκολίες εφαρμογής συμμετοχικών τεχνικών
συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές
adult education
research in Open University of Greece
αποτελεσματική χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών
effective and qualitative adult education
έρευνα ΕΑΠ
εφαρμογή βιωματικών τεχνικών


Ελληνική γλώσσα

2017-09-20T07:41:02Z
2017-09-16


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

188
35
2
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.