Απόψεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων ως προς την αξιοποίηση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο της μουσειακής εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Opinions of adult educators with reference to the effectiveness of participatory training techniques within the context of museum education
Απόψεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων ως προς την αξιοποίηση συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο της μουσειακής εκπαίδευσης

Σωτηροπούλου, Ασπρούλα

Βαλκάνος, Ευθύμιος
Φραγκούλης, Ιωσήφ

The purpose of the present research is to investigate the views of the educators who plan, carry out and implement educational programs for adults in museums pertaining to the frequency of the use of participatory educational techniques, the way of utilizing them and their effectiveness. The research is conducted whithin the framework of the Thematic Unit of Adult Education and focuses particulalry on the field of participatory educational practices. The present research involved 61 museum educators. The research has shown that museum educators have understood the important role of experiential learning in the context of informal education, and, for this reason, they deploy experiential participatory educational techniques in museum programs, especially those involving the trainees in the learning process. The active engagement of the trainees and the interaction with both the museum objects and the trainers enhances effective learning in an environment exempt from the limitations of formal education. Finally, they recognize the difficulties in the use of the experiential participatory educational tecniques in museum education and make suggestions with reference to their training.
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτών που σχεδιάζουν, υλοποιούν ή και εφαρμόζουν προγράμματα για ενήλικες σε μουσεία ως προς τη συχνότητα χρήσης των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών, τον τρόπο αξιοποίησής τους και την αποτελεσματικότητά τους. Η έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στο πεδίο των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 61 μουσειοπαιδαγωγοί. Η έρευνα έδειξε ότι οι μουσειοπαιδαγωγοί έχουν κατανοήσει το σημαντικό ρόλο της βιωματικής μάθησης στα πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης γι’ αυτό και αξιοποιούν στα μουσειακά προγράμματα βιωματικές συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και κυρίως αυτές που εμπλέκουν τους εκπαιδευόμενους στη μαθησιακή διαδικασία. Η ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευομένων και η διάδραση με τα αντικείμενα του μουσειακού χώρου και με τους εκπαιδευτές ενισχύει την αποτελεσματική μάθηση σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τους περιορισμούς που θέτει η τυπική εκπαίδευση. Τέλος αναγνωρίζουν δυσκολίες κατά την αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη μουσειακή εκπαίδευση και προτείνουν ζητήματα αναφορικά μ’ αυτές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την οποιαδήποτε επιμόρφωσή τους.
πίνακες, σχήματα, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Βιωματική μάθηση
Μουσειοπαιδαγωγική
Εκπαίδευση ενηλίκων
Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές


Ελληνική γλώσσα

2017-09-16
2017-09-27T08:25:05Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

132
1
103
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.