"Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής ενήλικων εκπαιδευομένων σε προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης: Μια εμπειρική διερεύνηση στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας-Διπλαρείου Σχολής, βασισμένη στις απόψεις των εκπαιδευομένων."

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

"Incentives and barriers for participation of adult learners in Lifelong Training Centers.An empirical investigation in the Lifelong Training Center of Hellenic Handcraft Industry Association & Diplareios School based on the views of learners."
"Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής ενήλικων εκπαιδευομένων σε προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης: Μια εμπειρική διερεύνηση στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας-Διπλαρείου Σχολής, βασισμένη στις απόψεις των εκπαιδευομένων."

Πουρνάρα, Γεωργία

Τζιντζίδης, Αναστάσιος
Γαλατά, Παρασκευή-Βίβιαν

Περιέχει πίνακες
Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να καταγράψει και να παρουσιάσει τα κίνητρα που ωθούν τους ενήλικες να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και τα εμπόδια που λειτουργούν αποτρεπτικά προς αυτή τη κατεύθυνση και τη δυσχεραίνουν. Το θέμα αυτό αποτελεί μεγάλη πηγή ερευνητικού ενδιαφέροντος στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μιας και το ζήτημα των κινήτρων αλλά και των εμποδίων τα οποία ωθούν ή αποτρέπουν τους ενήλικους να συμμετέχουν σε προγράμματα δεν έχουν ερευνηθεί ικανοποιητικά. Η έρευνά μας διεξήχθη στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας - Διπλαρείου Σχολής κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2017, σε 110 καταρτιζόμενους ενηλίκους. Στο πληθυσμό μας συμπεριλήφθηκαν όλοι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι όλων των κατηγοριών και προγραμμάτων. Από τα ερευνητικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα κίνητρα που κατευθύνουν τους ενήλικες να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης αφορούν τον προσανατολισμό στη μάθηση, την επαγγελματική εξέλιξη και την ενίσχυση των τυπικών τους προσόντων. Επίσης προέκυψε ότι τα κυριότερα εμπόδια που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δράσεις συνδέονται κυρίως με καταστασιακούς παράγοντες, με σημαντικότερο την έλλειψη ελεύθερου χρόνου. Τα κυριότερα μπορούμε να τα συσχετίσουμε με την βιβλιογραφία. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων της έρευνάς μας σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία συζητούνται σε συνάρτηση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και συμπεράσματα άλλων ερευνητικών προσεγγίσεων. Ακολουθούν προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες θα προσφέρουν περισσότερη γνώση στο πεδίο.
The present research tries to analyze and present the reasons that urge the adults to participate in educational programs and the reasons that prevent them from completing their studies. This issue is a major source of research interest in the field of adult education since the issue of incentives and barriers which urge or prevent adult learners in monitoring educational programs have not been investigated adequately. Our research was conducted in the Lifelong Training Center of Hellenic Handcraft Industry Association & Diplareios School between February and March 2017, including 110 adult trainees coming from all categories. By the above indicated theoretical framework, at the second part of the project the motives and the obstacles for the participation of grownups in training programs were investigated. From the research results was concluded that at the most cases the motives which lead grownups to the participation in a training program are bounded with the concept of learning, with career development and enhancement of business qualifications. It also came to the surface, that the main obstacles that have an effect on the participation in training proceedings are bound mainly to condition-factors, such as the luck of spare time. The work concludes with the presentation of results in relation to our research questions are discussed in relation to the existing literature. Below are suggestions for future research efforts that will provide more knowledge on the issue of incentives and types of learning for adults interested in monitoring educational programs.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Διπλάρειος Σχολή
Δια Βίου Μάθηση
Κίνητρα
Eμπόδια
Χαρακτηριστικά Ενηλίκων


Ελληνική γλώσσα

2017-09-27T08:26:19Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
57
113
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.