Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης για ενήλικες: δυνατότητες και περιορισμοί

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Create an e-learning environment for Adults: Possibilities and Limitations
Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης για ενήλικες: δυνατότητες και περιορισμοί

Γιομέλου, Χρυσάνθη

Μουζάκης, Χαράλαμπος
Λιακοπούλου, Μαρία

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την καταγραφή και ανάλυση των διαφορετικών αντιλήψεων των εκπαιδευομένων που χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας και συγκεκριμένα την εξ αποστάσεως ή τη συμβατική εκπαίδευση. Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται οι θεωρίες μάθησης που έχουν αναπτύξει διάφοροι ερευνητές στον τομέα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Επίσης, παρατίθενται τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και περιορισμοί που υφίστανται στην διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης. Επιθυμώντας να εφαρμόσουμε μία από τις προτεινόμενες θεωρίες μάθησης, με συμμετέχοντες ενήλικες εκπαιδευόμενους, πραγματοποιήθηκε έρευνα με την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης, σχεδιασμένο για την εκπαίδευση ενηλίκων. Η έρευνα βασίστηκε πάνω στο μοντέλο COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey) το οποίο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αξιολόγηση βασικών ερωτήσεων σχετικά με την ποιότητα ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης βασισμένο στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό. Το γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευομένων ήταν τα προγράμματα MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT και MS ACCESS της γνωστής εταιρίας Microsoft. Μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία ερευνήθηκαν ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευομένων , στοιχεία που εμπόδισαν τη μάθηση, γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν καθώς και θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά του τύπου προγράμματος που παρακολούθησαν.
This dissertation regards the recording and analysis of the differentiated perceptions of learners who used two different teaching methods; specifically, distance learning and conventional (instructor led) training. The learning theories that have been developed by researchers in the field of e-learning are presented through a bibliography review. Furthermore, the advantages, disadvantages and limitations that exist in e-learning processes are listed. Aiming at applying one of the suggested learning theories in an actual e-learning environment, with adult learners as participants, a research was conducted via the creation of an e-learning environment designed for the purpose of adult training. The research was based on the COLLES model (Constructivist On-Line Learning Environment Survey) which was designed to assist the evaluation of basic questions regarding the quality of an e-learning environment which is based on social constructivism. The learning objectives were mainly learning the use of Microsoft Office software (specifically Word, Excel, PowerPoint and Access). The present dissertation researched the learners’ degree of satisfaction, elements that were obstacles to their learning, knowledge and skills they have acquired, as well as positive or negative features of the type of program that they attended.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
e-learning
Ηλεκτρονική Εκπαίδευση
Σύγχρονη εκπαίδευση
Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση
Κονστρουκτιβισμός


Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-09-28T07:47:20Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
4
10
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.