Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων σε προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης: Μια εμπειρική διερεύνηση μέσα από την οπτική των εκπαιδευομένων του Δημόσιου ΙΕΚ Χαλκίδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Incentives and obstacles for the participation of adult learners in initial vocational training programs: An empirical investigation through the perspective of the trainees of the Public IEK of Chalkis
Κίνητρα και εμπόδια συμμετοχής των ενήλικων εκπαιδευομένων σε προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης: Μια εμπειρική διερεύνηση μέσα από την οπτική των εκπαιδευομένων του Δημόσιου ΙΕΚ Χαλκίδας

Ζευγολάτης, Ευάγγελος

Τζιντζίδης, Αναστάσιος
Ανάγνου, Ευάγγελος

0
This empirical research aims to investigate and record the views of adult learners on the motivations that prompted them to take part in initial training programs provided by the DIEK (Public Vocational Training Institute) of Chalkis. It also aims to identify the obstacles and barriers that hamper or jeopardize their participation in the specific training programs implemented by the DIEK.
Η παρούσα εμπειρική έρευνα έχει σκοπό τη διερεύνηση και τη καταγραφή των απόψεων των ενήλικων εκπαιδευομένων όσον αφορά στα κίνητρα, τα οποία τους παρακίνησαν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα αρχικής κατάρτισης, τα οποία παρέχονται από το Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας. Στοχεύει επίσης να εντοπίσει τα εμπόδια και τους ανασχετικούς παράγοντες οι οποίοι παρακωλύουν ή θέτουν σε κίνδυνο την συμμετοχή τους στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούν τα Δ.Ι.Ε.Κ.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΔΙΕΚ/DIEK (Public Vocational Training Institute)
συμμετοχή/participation
κίνητρα/motivations
ενήλικοι εκπαιδευόμενοι/adult learners
εμπόδια/obstacles


Ελληνική γλώσσα

2017-09-28T07:47:41Z
2017-08-31


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

35
2
240
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.