Διερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων για θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας: μια ερευνητική άσκηση μικρής κλίμακας στα δημοτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κδβμ) Βεροίας και Αλεξάνδρειας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

A research exercise about the knowledge and the attitudes of a group of adult educators who worked in the municipal lifelong learning centers of Veria and Alexandria, in relation to their teaching methodology.
Διερεύνηση απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων για θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας: μια ερευνητική άσκηση μικρής κλίμακας στα δημοτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κδβμ) Βεροίας και Αλεξάνδρειας.

Μποτίτση, Βασιλική

Γιαννακοπούλου , Ελένη
Κουλαουζίδης , Γεώργιος

Περιέχει πίνακες και σχήματα.
The local lifelong learning centers (from now on also being called KDVM), which function with flexible structures to organize and convert educational and training seminars, is based on the training requirements of the local community. The goal of this study is to show the opinions of the adult educators of KDVM, the regional unit of Imathia, and to explore the selection and the implementation participative education techniques in its educational work. For the execution of the research progress, a qualitative methodology and their approach to assist in the understanding of the opinions of adult educators and a better understanding for its central meaning, was chosen. For the data recording equipment, an individual interview was selected and the group of the asked ones consists of 15 different adult educators of different professions. The analysis of the data showed that the adult educators use and understand participative educational techniques in their education work, both understanding the advantages for the educational groups and their benefits, but also the difficulties in using this application. Finally, the data analysis shows the emphasis of the personal training of the adult educators, while the necessity is stressed by changes in the certification process of the educational knowledge. The results can be used by educators, officials, the educational policy authorities and the supervisory authorities, in order to strengthen the institution of the KDVM.
Τα δημοτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (στο εξής Κδβμ) ως ευέλικτες δομές οργανώνουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια, στη βάση των εκπαιδευτικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων των ΚΔΒΜ, της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας, κατά την επιλογή και εφαρμογή των συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο εκπαιδευτικό τους έργο. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική προσέγγιση μεθοδολογίας, για την βαθύτερη κατανόηση των απόψεων των εκπαιδευτών και τη καλύτερη κατανόηση του κεντρικού προβληματισμού. Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων επιλέχθηκε η ατομική συνέντευξη και η ομάδα των πληροφορητών αποτελείται από 15 εκπαιδευτές ενηλίκων διαφορετικών ειδικοτήτων. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρησιμοποιούν τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές στο εκπαιδευτικό τους έργο και κατανοούν τόσο τα οφέλη που αποκομίζει η εκπαιδευτική ομάδα, όσο και τις δυσκολίες εφαρμογής αυτών. Τέλος, από την ανάλυση δεδομένων διαφαίνεται η βαρύτητα στην προσωπική επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων, παράλληλα τονίζεται η ανάγκη για αλλαγή στη διαδικασία πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας. Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτές, στελέχη, διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής και εποπτικούς φορείς με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού των Κδβμ.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εκπαίδευση ενηλίκων
εκπαιδευτής ενηλίκων
συνεργατικές εκπαιδευτικές τεχνικές
κέντρο δια βίου μάθησης


Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-09-28T07:48:10Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

36
5
116
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.