Opinions of adults educators of IVT (Institute of Vocational Training), concerning the effectiveness of the educational courses of studies

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Απόψεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΙΕΚ σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Σπουδών
Opinions of adults educators of IVT (Institute of Vocational Training), concerning the effectiveness of the educational courses of studies

Σφακιανάκη, Αικατερίνη

Βαλκάνος, Ευθύμιος
Φραγκούλης, Ιωσήφ

Περιέχει: Πίνακες, Γραφήματα
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) θεσμοθετήθηκαν το 1992 και αποτελούν φορείς της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρέχουν προγράμματα αρχικής και συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Τα προγράμματα σπουδών μπορούν να ορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τον τόπο και τη διάρκεια της διδασκαλίας, όπως επίσης τις μεθόδους αξιολόγησης σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό (Cedefop, 2010). Ζητούμενο της παρούσας εργασίας είναι να αναζητηθούν οι παράγοντες εκείνοι που καθιστούν ένα Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεσματικό. Σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία για να θεωρηθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεσματικό, θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν αποτελεσματικά, άρα επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτει το ίδιο το πρόγραμμα. Συνεπώς, τα Προγράμματα Σπουδών των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν τους τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων και να τους προετοιμάζουν κατάλληλα για την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Σπουδών των ΙΕΚ. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (τριγωνοποίηση), για την διεξαγωγή της οποίας απευθυνθήκαμε σε εκπαιδευτές ενηλίκων με διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ερωτηματολόγιο με κλειστού κυρίως τύπου ερωτήσεις για την συλλογή των ποσοτικών δεδομένων και οι δομημένες συνεντεύξεις για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από την οποία προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα σε σχέση με τους παράγοντες εκείνους που καθιστούν τα Προγράμματα Σπουδών των ΙΕΚ αποτελεσματικά. Πολύ συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βασικότερος παράγοντας που καθορίζει την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Σπουδών των ΙΕΚ είναι η διαρκής αναπροσαρμογή τους έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και να ακολουθούν τις συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Επίσης σημαντική κρίνεται η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων με την πρακτική εξάσκηση και την ύπαρξη οργανωμένης πρακτικής άσκησης σε φορείς και επιχειρήσεις, με απώτερο σκοπό την πιο ομαλή ένταξη των αποφοίτων των ΙΕΚ στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών όπως το φύλο, η διδακτική εμπειρία και το επίπεδο σπουδών, φαίνεται να επηρεάζουν εν μέρει τις απόψεις τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων Σπουδών των ΙΕΚ.
Vocational Training Institutes (VTI) were established in 1992 and form adult education institutions. They provide initial and complementary vocational training programs covering a wide range of subjects. Curricula can define learning outcomes, objectives, content, place and duration of teaching as well as assessment methods to a greater or lesser extent (Cedefop, 2010). The aim of this paper is to look for those factors that make a curriculum effective. According to the current bibliography that an adult education program should be effective, certain conditions should be met, on the basis of which adult learners learn effectively, thus achieving the educational objectives set by the program itself. Consequently, VET’s programs, in line with the principles of adult education, should take into account the educational needs and traits of trainees and prepare them appropriately for their smooth integration into the labor market. This diploma thesis focuses on exploring the views of adult educators on the effectiveness of VTI’s curricula. A combination of quantitative and qualitative research (triangulation) was carried out in the framework of the work, for which we addressed adult educators with teaching experience in VTI. The research tools used were the questionnaire with mainly closed-type questions for the collection of quantitative data and structured interviews for the collection of quality data. After the survey was completed, data was processed and analyzed, from which important conclusions were drawn regarding the factors that make the VTI’s curricula effective. In summary, we can say that the most important factor determining the effectiveness of VTI’s curricula is to constantly adjust them to adapt to the educational needs of trainees and to follow the continuous and rapid labor market developments. It is also important to link the theoretical knowledge with the practical training and the existence of organized practical training in organizations and enterprises, with the ultimate goal of a more smooth integration of VTI’s graduates into the labor market. Of particular interest is the fact that demographics of participating teachers such as gender, teaching experience and level of study, appear to partly influence their views on the effectiveness of VTI’s curriculum programs.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Αποτελεσματικότητα
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Πρόγραμμα Σπουδών


Ελληνική γλώσσα

2017-09-28T07:48:34Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

46
2
197
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.