Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του ειδικού προσωπικού στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δυνατότητες εξέλιξής τους σε Οργανισμούς Μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

The educational needs of the special staff in the Elderly Care Units of Central Macedonia and the possibilities for their development in Learning Organizations
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του ειδικού προσωπικού στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δυνατότητες εξέλιξής τους σε Οργανισμούς Μάθησης

Παπαδοπούλου, Ευγνωσία

Κουτρουβίδης, Παναγιώτης
Τσιμπουκλή, Άννα

The main aim of the present thesis is to research the views of the Special Staff of the Elderly Care Units of the Region of Central Macedonia in relation to the dimensions of a Learning organization and furthermore, to understand whether these Units are Learning Organizations. This is the first study that explores that the dimensions of the learning organization in Elderly Care Units in Greece. For this purpose, empirical research has been carried out in the framework of Elderly Care Units. Primary data were obtained by involving special staff in completing a structured questionnaire. The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire by Marsick and Watkins (2003), was used for the purposes of the current study, consisting of a total of 48 questions. The questionnaire was filled in by the whole population of 47 the employees in these units. The questionnaire includes 8 thematic modules. Each one of them refers to one of the key concepts of the learning organization and includes at the individual level continuing learning, Inquiry and dialogue, Team learning. At the organizational level it includes embedded systems for learning to learn, empowerment of people, system connection the organization to its environment, strategic leadership oriented towards learning and general information and demographics of the special staff concerned with the participants and their organization. Data collection was followed by the SPSS, Version 23.0 for Windows (Statistical Package for Social Sciences), through descriptive statistics applications, which outlines the profile of our sample. Descriptive statistical measures, Mean, Median, Mode value, Standard Deviation were calculated and the Shapiro-Wilk test. The research results, indicate that staff perceive these Elderly Care Units as mainly positive and lead us to the conclusion that Units are for the most part learning organizations, oriented to the human and structural elements of the organization, that they have mechanisms and culture that favour learning and the diffusion of knowledge. Qualitative research was then carried out with the participation of four Elderly Care Units Managers/owners. Interviews were used as a method with the aim to identify and confirm the results of the quantitative survey. Qualitative research indicated that Seniors Care Units do not have a learning-oriented culture; there are no elements that characterize these Units as learning organizations and consider that learning is about formal education rather than continuing learning. Finally, the results confirm the assumptions that the majority of the Elderly Care Units do not invest in training and professional development of their staff and do not facilitate their education. The Elderly Care Units of the Central Macedonia are not possessed by the competitive advantage of the capacity of the organization that learns more quickly than its competitors. They are not Learning Organizations. The discrepancy between the qualitative and quantitative data maybe due to the circumstances under which the quantitative research was carried out and raises questions in relation to the validity of the questionnaire for the Greek population. This study however could provide the basis for further future research into workers and other specialties in Elderly Care Units. It could also be extended to other Regions or across Greece in order to identify similarities and differences in the results to confirm the findings of the current research.
Πίνακες 7, Διαγράμματα 10, Ιστογράμματα 14, Σχήματα 1
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει τις απόψεις του Ειδικού προσωπικού των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις διαστάσεις του οργανισμού που μαθαίνει, ώστε να διαπιστωθεί αν οι Μονάδες αυτές είναι Οργανισμοί Μάθησης. Είναι η πρώτη φορά που εξετάζονται οι διαστάσεις του οργανισμού μάθησης σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε εμπειρική έρευνα στο πλαίσιο των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και συγκεκριμένα με τη συμμετοχή του ειδικού προσωπικού σε αυτές. Τα πρωτογενή στοιχεία αντλήθηκαν με τη συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου, των Διαστάσεων του Οργανισμού που Μαθαίνει (Dimensions of the Learning Organization Questionnaire) των Marsick και Watkins, (2003), αποτελούμενου από 48 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο συμπλήρωσε το σύνολο του Ειδικού προσωπικού στις παραπάνω δομές, δηλαδή συνολικά 47 άτομα. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 8 θεματικές ενότητες και κάθε μια αναφέρεται σε μια από τις βασικές έννοιες του οργανισμού μάθησης, τη συνεχιζόμενη μάθηση, την έρευνα και το διάλογο, τη συνεργασία και την ομαδική μάθηση, την καθιέρωση συστημάτων κατάκτησης της μάθησης, την ενδυνάμωση των ανθρώπων, τη σύνδεση του οργανισμού με το περιβάλλον του, τη στρατηγική ηγεσία προσανατολισμένη στη μάθηση και γενικά πληροφοριακά και δημογραφικά στοιχεία του ειδικού προσωπικού που αφορούν τους συμμετέχοντες και τον οργανισμό τους. Τη συλλογή των δεδομένων ακολούθησε η επεξεργασία τους με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου για τις Κοινωνικές Επιστήμες (SPSS), έκδοση 23.0 για Windows (Statistical Package for Social Sciences), μέσω εφαρμογών περιγραφικής στατιστικής, όπου σκιαγραφείται το προφίλ του δείγματός μας. Υπολογίστηκαν περιγραφικά στατιστικά μέτρα, ο μέσος όρος, η διάμεσος, η επικρατούσα τιμή, η τυπική απόκλιση και έγινε έλεγχος κανονικότητας των τιμών με τη δοκιμασία των Shapiro-Wilk. Τα αποτελέσματα της έρευνας του ειδικού προσωπικού έδειξαν ότι οι συγκεκριμένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι κυρίως θετικά διακείμενες προς την εκπαίδευση των στελεχών με προσανατολισμό στον άνθρωπο και στα δομικά στοιχεία του οργανισμού, ότι διαθέτουν μηχανισμούς και κουλτούρα που ευνοούν τη μάθηση και τη διάχυση της γνώσης. Στη συνέχεια έγινε ποιοτική έρευνα με τη συμμετοχή τεσσάρων διευθυντών/ιδιοκτητών των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων με τη μέθοδο της συνέντευξης, με σκοπό να εντοπιστούν και να επιβεβαιωθούν ή όχι τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας υποστήριξαν όλες τις υποθέσεις και έδειξαν ότι οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων δεν διακατέχονται από κουλτούρα προσανατολισμένη στη μάθηση, δεν υπάρχουν στοιχεία που να χαρακτηρίζουν τις Μονάδες αυτές ως οργανισμούς μάθησης και θεωρούν ότι η μάθηση αφορά μόνο την τυπική εκπαίδευση και όχι τη συνεχιζόμενη μάθηση. Τέλος επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις της εργασίας και δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων δεν επενδύουν στην εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού τους και δεν διευκολύνουν την εκπαίδευση τους. Οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν διακατέχονται από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ικανότητας του οργανισμού που μαθαίνει πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές του και δεν είναι Οργανισμοί Μάθησης. Η διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα της ποσοτικής έναντι της ποιοτικής μελέτης επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείας, τόσο όσον αφορά στο πλαίσιο κάτω από το οποίο διεξήχθη η ποσοτική μελέτη, όσο και αναφορικά με την καταλληλότητα του εργαλείου για τον ελληνικό πληθυσμό. Η διαφορά στα αποτελέσματα προκαλεί επίσης το ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη του φαινομένου, στην οποία η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να συνεισφέρει αποτελώντας τη βάση για περαιτέρω μελλοντική έρευνα εργαζομένων και άλλων ειδικοτήτων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Επίσης θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλες Περιφέρειες ή και σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές στα αποτελέσματα, ώστε να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα της έρευνάς μας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Οργανισμός Μάθησης, τρίτη ηλικία, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, ειδικό προσωπικό


Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-09-28T08:34:32Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

178
3
41
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.