Αναζητώντας τα κίνητρα, τα εμπόδια και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ευρωπαίων ενηλίκων που μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

On the motivations, obstacles and educational needs of the European adults who learn Greek as a foreign language
Αναζητώντας τα κίνητρα, τα εμπόδια και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ευρωπαίων ενηλίκων που μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα

Tζούτζα, Bάια

Παπαστεφανάκη , Σοφία
Γαλατά , Βίβιαν

Η παρούσα εργασία μελετά τα κίνητρα, τα εμπόδια και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ευρωπαίων ενηλίκων που παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 85 ενήλικες εκπαιδευόμενοι που διαμένουν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και παρακολουθούν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στη χώρα διαμονής τους. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά και μέσω συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε πως τα ισχυρότερα κίνητρα εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας αποτελούν το γενικότερο ενδιαφέρον για τη μάθηση, για τον πολιτισμό της Ελλάδας και η θετική στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στην Ελλάδα και τους κατοίκους της. Ο περιορισμένος ελεύθερος χρόνος και η ελλιπής πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας αποδείχτηκαν οι κυριότεροι αποτρεπτικοί παράγοντες για τη συμμετοχή των ενηλίκων σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τέλος, η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων του προφορικού λόγου και η συμμετοχή σε καθημερινά επικοινωνιακά πλαίσια αναδείχτηκαν ως οι βασικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων.
Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
This paper studies the motivations, barriers and educational needs of European adults who are studying Greek as a foreign language. The survey involved 85 adult learners residing in different European countries and attending Greek language learning programs in their country of residence. The collection of data was done through questionnaires distributed electronically and via live interviews. The analysis of the data showed that the interest in gaining knowledge and learning about the culture of Greece as well as the positive attitude of trainees towards Greece and its inhabitants are the strongest motivation to learn Greek as a foreign language. Limited leisure time and inadequate information on Greek language learning programs proved to be the main deterrent factors for adult participation in relevant education programs. Finally, the cultivation of the language skills of the oral speech and the participation in everyday communication frameworks emerged as the most basic educational needs of the participants.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

greek as a foreign language
motivations
obstacles
educational needs
εκπαιδευτικές ανάγκες
κίνητρα
εμπόδια
ελληνικά ως ξένη


Ελληνική γλώσσα

2017-09-28T10:05:01Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

112
2
18
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.