Investigation of Educational Needs of Primary Education Teachers of the Prefecture of Evia in Intercultural Education

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Εύβοιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Investigation of Educational Needs of Primary Education Teachers of the Prefecture of Evia in Intercultural Education

Σπανού, Μαρία

Λευθεριώτου, Πιέρα
Παυλή - Κορρέ, Μαρία

Ο κόσμος μας αλλάζει με γοργό ρυθμό. Αν μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο, μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα. Η φράση αυτή, η οποία αποδίδεται στον μετεωρολόγο Έντουαρντ Λόρεντζ τη δεκαετία του 1960, περικλείει προφητικά τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα της σύγχρονης κοινωνίας. Οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει μεγάλες μάζες ανθρώπινου δυναμικού να μετακινούνται ανά τον κόσμο, ως μετανάστες ή πρόσφυγες, με σκοπό να αναζητήσουν μια ποιοτικά καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Η χώρα μας δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τα γεγονότα αυτά, μιας και χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες έχουν εισέλθει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη, το 2016, σχετικά με την εκπαίδευση και ένταξη των προσφυγόπουλων στο ελληνικό σχολείο. Καθώς η ερευνήτρια εργάζεται ως δασκάλα, γεννήθηκαν ερωτήματα σχετικά με την αρτιότητα των εκπαιδευτικών να αντεπεξέλθουν σε μια τέτοια αποστολή. Η επιμόρφωση θεωρείται σήμερα ένα ισχυρό εργαλείο, με το οποίο ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να σταθεί κριτικά απέναντι στη σύγχρονη πραγματικότητα και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προσδοκίες της συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Η παρούσα εμπειρική έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2017 και στόχος της ήταν να ανιχνεύσει τις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν, κατά τη σχολική χρονιά διεξαγωγής της έρευνας, σε δημοτικά σχολεία με μονάδες Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων - Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) στο νομό Εύβοιας. Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος, μέσω επισκόπησης, και το μέσο συλλογής δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους εαυτούς τους μέτρια ενημερωμένους σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και εκφράζουν μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα όπως: διδακτική μεθοδολογία για πολυπολιτισμικές τάξεις, σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία, συνεργασία γονέων-δασκάλων και ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το διδακτικό αντικείμενο της Γλώσσας μπορεί να βοηθήσει τους αλλοδαπούς μαθητές να ενταχθούν στο ελληνικό σχολείο και επιθυμούν να συμπεριληφθεί σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Τέλος, προτιμούν ένα τρίμηνο, ενδοσχολικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιείται με συνδυασμό διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Our world is changing at a rapid pace. If a butterfly moves its wings into the Amazon, it can bring rain to China. This phrase, which is attributed to meteorologist Edward Lorentz in the 1960s, prophetically encompasses the globalized character of modern society. Economic and political developments in recent years have led large masses of human resources to move around the world as migrants or refugees in order to seek a better quality life for themselves and their children. Our country has not been unaffected by these events, since thousands of immigrants and refugees have entered Greece in recent years. This research was launched on the occasion of statements by the Minister of Education, Mr Filis, in 2016, on the education and integration of refugees in the Greek school. As the researcher works as a teacher, questions were raised about the integrity of teachers to cope with such a task. Training is nowadays a powerful tool by which the teacher can acquire the necessary knowledge and skills to stand critically against modern reality and to respond to the growing expectations of the ever-changing society. This empirical survey was conducted from March to April 2017 and was aimed at detecting the educational needs of primary education teachers in intercultural education. The sample of the survey consisted of the teachers who served, during the school year of the research, in elementary schools with Educational Priority Zones (EPZ) units and Refugees' Reception and Education Structures - Educational Priority Zones (RRES-EPZ) in the prefecture of Evia. For the empirical survey, the quantitative method was selected through an overview, and the data collection tool was the questionnaire. According to the results of the survey, teachers have found themselves moderately informed about intercultural education and express a great need for training on issues such as: teaching methodology for multicultural classes, modern teaching approaches for effective intercultural communication, parent-teacher co-operation, and group co-operation teaching method. Teachers also believe that the teaching of Language can help foreign students to join the Greek school and wish to be included in a training program of Intercultural Education. Finally, they prefer a three-month, in-school training program, which will be done through a combination of lifelong learning and distance learning.
Περιέχει: πίνακες και διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Intercultural Education
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Επιμορφωτικές Ανάγκες
EPZ and RRES-EPZ
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Educational Needs
Investigation of Educational Needs
μονάδες ΖΕΠ και Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ
Teacher Training
Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών


Ελληνική γλώσσα

2017-09-29T09:18:22Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

155
2
115
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.