"Η Ενδυνάμωση της Κριτικής Σκέψης δια Μέσου της Χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

"The Strengthening of Critical Thought through the Use of New Technologies in Adult Education"
"Η Ενδυνάμωση της Κριτικής Σκέψης δια Μέσου της Χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων"

ΚΟΝΤΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Nowadays we often talk about the utilization of new technologies in adult education. The rapid developments in technological, scientific and cultural level, urgently require the need of updating the citizens' knowledge and skills in order to meet the demands of their personal and social lives. In recent years, the training programs using new technologies have had a great impact. Information and communication technologies are widely believed by researchers to be able to help raise citizens' knowledge, promote active learning and develop skills that promote critical thinking. In this paper, it is attempted to examine the relationship between the use of new technologies in adult education in the context of modern teaching methods and the performance of their critical thinking, in a sample of one hundred trainees from the Public Vocational Training Institute of the Prefectures of Kavala and Xanthi. Quantitative research has been used and results have been analyzed using the SPSS for Windows 24 statistical program. The results of the research have shown that the use of new technologies in adult education presents a fairly significant correlation with the development of skills that promote critical thinking. Also, the findings of the survey have shown that the values of the dependent variable "degree of critical thinking performance" are increased proportionately when the "degree of ICT use" value increases in adult education. From the answers given by the sample to the questions raised in the tool, important information is also provided on the insertion of new technologies into the adult learning process as a means of transformative educational practice. According to which, the trainee acquires the ability to collect, understand and utilize the information they receive and build and reconstruct their experience of the educational problems they have to deal with, and after the results of their enlightenment, to transform their experience into new knowledge that will lead them to new educational experiences and actions (Mezirow, 1990).
Περιέχει: πίνακες και διαγράματα
Στις μέρες μας γίνεται συχνά λόγος για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η ραγδαίες εξελίξεις σε τεχνολογικό, επιστημονικό και πολιτιστικό επίπεδο, επιβάλουν επιτακτικά την ανάγκη για την επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των πολιτών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της προσωπικής και της κοινωνικής τους ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη απήχηση τα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, θεωρείτε από πολλούς ερευνητές ότι μπορούν να συμβάλουν, στην αναβάθμιση των γνώσεων των πολιτών, στην ενεργητική μάθηση, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν την κριτική τους σκέψη. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων, στα πλαίσια των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, και της απόδοσης της κριτικής τους σκέψης, σε δείγμα εκατό εκπαιδευομένων του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης των Νομών Καβάλας και Ξάνθης. Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS for windows 24. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων παρουσιάζει αρκετά σημαντική συσχέτιση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που προάγουν την κριτική σκέψη. Επίσης τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής "βαθμός απόδοσης της κριτικής σκέψης" αυξάνεται αναλογικά όταν αυξάνεται η τιμή του " βαθμού χρήσης των ΤΠΕ" στην εκπαίδευση ενηλίκων. Από της απαντήσεις που έδωσε το δείγμα της ερωτήσεις που διατυπώθηκαν στο εργαλείο, δίνονται της σημαντικές πληροφορίες, για την παρεμβολή των νέων τεχνολογιών στη εκπαιδευτική διαδικασία των ενηλίκων, ως μέσο μετασχηματιστικής εκπαιδευτικής πρακτικής. Σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευόμενος αποκτά την ικανότητα να συλλέγει, να κατανοεί, και να αξιοποιεί, της πληροφορίες που δέχεται, και να δομεί και αναδομεί την εμπειρία του, ως της τα εκπαιδευτικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, και μετά τα αποτελέσματα του διαφωτισμού του, να μετασχηματίζει της εμπειρίες του σε νέες γνώσεις, που θα τον οδηγήσουν σε νέες εκπαιδευτικές εμπειρίες και δράσεις (Mezirow,1990).

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Κριτική Σκέψη, Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δια Βίου Μάθηση, Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Εκπαιδευόμενοι.
Critical Thinking, New Information of Communication Technologies, Adult Education, Lifelong Learning, Transforming Learning, Trainees.


Ελληνική γλώσσα

2017-09-29T09:27:13Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

34
2
147
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.