Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενήλικων εκπαιδευόμενων στις ξένες γλώσσες. Η περίπτωση των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ της περιοχής των Πατρών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

the investigation of the educational needs of adult learners attending foreign language courses as part of training programs implemented by public and private IEK in Patras region.
Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενήλικων εκπαιδευόμενων στις ξένες γλώσσες. Η περίπτωση των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ της περιοχής των Πατρών

Πετράτου, Νικολέττα

ΚΕΔΡΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΪΚΟΥΣΗ, ΔΑΝΑΗ ΜΕΡΟΠΗ

Building a modern knowledge society requires new knowledge to promote the competitiveness of the economy. Because of this need, the European Union seeks to promote multilingualism either at an early age or in the context of lifelong learning and adult education. The aim of this work is, therefore, to investigate the training needs of adult learners attending foreign language courses in the context of education in public and private IEKs in the wider Patras region. Specifically, the sample consisted of 133 trainees, who were asked to answer a questionnaire with mainly closed-ended questions. The research questions that were raised were initially related to the investigation of the educational needs of adult learners attending foreign language courses as part of training programs implemented by public and private IEK to investigate the extent to which these programs respond to needs and expectations As well as to the extent to which the design and implementation of these programs follow the principles of adult learning. The analysis of the results, which was done using the SPSS statistical package, showed the general satisfaction of the learners with the foreign language lessons in terms of their needs and expectations regarding their participation in the educational and learning process, But also from the techniques used by the trainer, which are based on the principles of adult education. Despite the general satisfaction, however, the need to enrich the content of foreign language courses, the material and methods used, and the role of the trainer to enhance the learning pathway was highlighted.
Η οικοδόμηση της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης επιτάσσει την απόκτηση νέων γνώσεων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Λόγω της ανάγκης αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να προαγάγει την πολυγλωσσία είτε σε μικρή ηλικία είτε στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στόχος της εργασίας αυτής, λοιπόν, είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενήλικων εκπαιδευόμενων που παρακολουθούν μαθήματα ξένων γλωσσών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ της ευρύτερης περιοχής των Πατρών. Συγκεκριμένα, το δείγμα αποτέλεσαν 133 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού κυρίως τύπου. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενήλικων εκπαιδευόμενων που παρακολουθούν μαθήματα ξένης γλώσσας στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης, όπως αυτά υλοποιούνται από τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο τα προγράμματα αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, καθώς και στο βαθμό στον οποίο ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών ακολουθεί τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η οποία έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, φάνηκε η γενικότερη ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων από το μάθημα της ξένης γλώσσας αναφορικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, αναφορικά με το βαθμό συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, αλλά και αναφορικά με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής και οι οποίες στηρίζονται στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Παρά τη γενική ικανοποίηση, όμως, αναδείχθηκε η ανάγκη εμπλουτισμού του περιεχομένου των μαθημάτων της ξένη γλώσσας, του υλικού και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του εκπαιδευτή, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η πορεία της μάθησης.
ΠΙΝΑΚΕΣ 34 ΣΧΗΜΑΤΑ 5

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
επιμορφωτικές ανάγκες
ΙΕΚ
πρόγραμμα κατάρτισης
ξένη γλώσσα
συμμετοχικές τεχνικές


Ελληνική γλώσσα

2017-09-30T09:45:45Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
36
120
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.