Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτών ενηλίκων σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Investigation of Lifelong Learning Centers adult trainers’ views, regarding the problems they encountered in carrying out their educational work
Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτών ενηλίκων σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου

Ζιάρρα, Πηνελόπη

Ανάγνου, Ευάγγελος
Πάντα, Δήμητρα

In the present thesis the problems and difficulties that are encountered by the adult trainers in the lifelong learning centers are researched during the performance of their educational work. Moreover, special reference is made to the ways of problem management and their supportive factors. For the sake of these objectives a qualitative research was carried out with semi-structured interviews. There were 12 such interviews taken from adult trainers while for the process of data a content analysis method was used. The findings were divided into three axes. The first axis identifies the problems of adult trainers in the performance of their educational work both at organizational and at the educational level. The second axis refers to the supporting factors of the identified problems and the third axis in the ways of problem management by the trainers. The main organizational problem was the inadequate material or lack of it in the centers and the classrooms, which impeded the work of the trainers. A major educational problem was the heterogeneity of the educational group due to the lack of inquiry of their educational needs and the dissimilarity of the trainee's cognitive level. As far as the supporting factors are concerned, vital is the role of initiative on behalf of the adult trainers themselves while, as for the ways of managing the problems, there are plenty that are mentioned depending on the nature of the problem. The results and the conclusions of this research can be useful to adult trainers in order to help avoid or solve similar problems. Furthermore, the results could be used by organizations of continuing education such as lifelong learning centers organizing for the purpose of improving their operation and the optimization of the role and work of adult trainers in these centers.
Περιέχει : πίνακες.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνώνται τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κατά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους τρόπους διαχείρισης αυτών των προβλημάτων και τους υποστηρικτικούς τους παράγοντες. Για την επίτευξη αυτών των στόχων υλοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Ελήφθησαν 12 συνεντεύξεις από εκπαιδευτές ενηλίκων, ενώ για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. Τα ευρήματα χωρίστηκαν σε τρεις άξονες. Στον πρώτο άξονα καταγράφονται τα προβλήματα των εκπαιδευτών κατά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου τόσο σε οργανωτικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στους υποστηρικτικούς παράγοντες των διαπιστωμένων προβλημάτων και ο τρίτος άξονας στους τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων από τους εκπαιδευτές. Ως κύριο οργανωτικό πρόβλημα αναδεικνύεται η ελλιπής ή ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή των κέντρων και των αιθουσών διδασκαλίας, η οποία δυσχέραινε το έργο των εκπαιδευτών. Ως μείζον εκπαιδευτικό πρόβλημα επισημαίνεται η ανομοιογένεια της εκπαιδευτικής ομάδας λόγω της μη διερεύνησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών και της ανομοιομορφίας του γνωστικού επιπέδου των εκπαιδευόμενων. Στους υποστηρικτικούς παράγοντες σημαίνοντα ρόλο παίζει η αυτενέργεια των ίδιων των εκπαιδευτών ενηλίκων, ενώ για τους τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων αναφέρονται πολλά παραδείγματα, ανάλογα με την φύση του προβλήματος. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας δύνανται να φανούν χρήσιμα στους εκπαιδευτές ενηλίκων, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποφυγή ή την επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων. Επίσης τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους φορείς οργάνωσης των προγραμμάτων των Κέντρων, με σκοπό αφενός μεν την βελτίωση της λειτουργίας τους, αφετέρου δε την βελτιστοποίηση του ρόλου και του έργου των εκπαιδευτών ενηλίκων σε αυτά.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
Μηχανισμοί Υποστήριξης
Τρόποι Αντιμετώπισης
Προβλήματα Εκπαιδευτών


Ελληνική γλώσσα

2017-09-24
2017-09-30T09:46:47Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

67
2
161
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.