Εκπαίδευση Γονέων: Οι μέθοδοι εκπαίδευσης και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων των Σχολών Γονέων στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Parent education: Training methods and effectiveness of Parents training programs in Greece
Εκπαίδευση Γονέων: Οι μέθοδοι εκπαίδευσης και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων των Σχολών Γονέων στην Ελλάδα

Ψόχιου, Κωνσταντίνα

Λευθεριώτου, Πιέρα
Βαϊκούση, Δανάη
Βαϊκουση, Δανάη

0
Parenting programs are the institution that provides Preventive Counseling programs to parent groups in Greece. The present study aims to explore parent’s views on education methods in parent training programs and their degree of satisfaction after attending the training program. The survey was conducted through a qualitative approach and more specifically through semi-structured interviews in a sample of ten parents. The interview focused on recording participant’s views on three thematic axes: a) improving the parenting role through training in groups, b) strengthening the parent's skills through the use of experience and active learning techniques, and c) the parent’s satisfaction degree after their participation in the program. From the processing and analysis of the data, it came to the conclusion that training methods at parent training programs are based on the use of participant’s experiences, while the basic training technique is discussion between the members. Active techniques such as brainstorming, group work and role play are utilized in the teaching process, but they are not basic training techniques. The participants of the survey said that they were very satisfied with the programs which they attended, observing positive reinforcement in the exercise of their parenting roles, but in the future they will looking for training programs with longer-term duration and more variety in subjects.
Οι Σχολές Γονέων αποτελούν τον θεσμό που παρέχει προγράμματα προληπτικής Συμβουλευτικής σε ομάδες γονέων στην Ελλάδα. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διερευνήσει τις απόψεις των γονέων για τις μεθόδους εκπαίδευσης σε προγράμματα Σχολών Γονέων και τον βαθμό της ικανοποίησής τους, μετά την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ποιοτικής προσέγγισης και πιο συγκεκριμένα, μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε δείγμα δέκα γονέων. Η συνέντευξη επικεντρώθηκε στην καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων για τρεις θεματικούς άξονες: α) τη βελτίωση στην άσκηση του γονικού ρόλου μέσα από τη δυναμική της ομάδας, β) την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του γονέα μέσα από την αξιοποίηση εμπειριών και ενεργητικών τεχνικών μάθησης, και γ) την ικανοποίηση των γονέων από τη συνολική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Από την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τα συμπεράσματα ότι οι μέθοδοι εκπαίδευσης σε Σχολές Γονέων στηρίζονται στην αξιοποίηση των εμπειριών των συμμετεχόντων, ενώ βασική τεχνική εκπαίδευσης αποτελεί η συζήτηση. Ενεργητικές τεχνικές, όπως καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες και παιχνίδι ρόλων αξιοποιούνται κατά τη διδακτική διαδικασία, χωρίς όμως να αποτελούν βασικές τεχνικές εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες της έρευνας δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από τα προγράμματα που παρακολούθησαν, παρατηρώντας θετική ενίσχυση στην άσκηση του γονικού τους ρόλου, αναζητώντας ωστόσο, για το μέλλον προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας και πλουσιότερης θεματολογίας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ενεργητικές τεχνικές
Εκπαιδευτικές μέθοδοι
training methods
active learning techniques
parenting roles
Γονικός ρόλος
Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων
Σχολές Γονέων
parent training programs
program effectiveness


Ελληνική γλώσσα

2017-09-30T09:47:29Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
2
42
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.