"Απόψεις καταρτιζόμενων των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επαγγελματικής Κατάρτισης στον Τομέα της Πληροφορικής"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

"Απόψεις καταρτιζόμενων των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων επαγγελματικής Κατάρτισης στον Τομέα της Πληροφορικής"

Στρωτός, Ηλίας

Φραγκούλης, Ιωσήφ

In this diploma thesis an attempt has been made to evaluate the effectiveness of the training programs of the Public Vocational Training Institutes and in particular the IT sector implemented by the Ministry of Education through the exploration of the views of trainees attending or attending Public Vocational Training Institutions as far as their training is concerned. The survey was conducted in March 2017 in the target population as a whole (165 trainees) based on quantitative and qualitative approaches. The quantitative dimension was implemented with the use of survey as an analysis method and a questionnaire as a tool, while for the qualitative dimension we made use of the tool of interviews. The results of the survey showed that the trainees' population surveyed seemed to consider that there was a need to redesign the programs, both in the organizational field and in the field of initial planning. In the logistics section, the trainees' views are negative. Nevertheless, the efforts of both the administrative staff and the positive attitudes and the teaching staff are acknowledged. In conclusion, there is the view that it is very important as an institution and as an area for vocational training.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε προσπάθεια αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατάρτισής των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και ειδικότερα του τομέα Πληροφορικής που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων των καταρτιζόμενων που φοιτούν ή φοίτησαν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης γύρω από την κατάρτισή τους. Η έρευνα διεξήχθη το Μάρτιο του 2017 σε σύνολο του πληθυσμού-στόχου (165 καταρτιζόμενοι) στη βάση ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων. Η ποσοτική διάσταση έγινε με μέθοδο ανάλυσης την επισκόπηση και εργαλείο το ερωτηματολόγιο και της ποιοτικής με εργαλείο τη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο πληθυσμός των καταρτιζόμενων ερωτήθηκαν δείχνουν να θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη επανασχεδιασμού των προγραμμάτων, τόσο σε οργανωτικό τομέα, όσο σε και στο τομέα του αρχικού σχεδιασμού. Στο κόμματι της υλικοτεχνικής υποδομής οι απόψεις των καταρτιζόμενων είναι αρνητικές. Παρόλα αυτά αναγνωρίζεται η προσπάθεια τόσο του διοικητικού προσωπικού άλλα και η θετικές απόψεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Εν κατακλείδι υπάρχει η άποψη ότι είναι πολύ σημαντικός σα θεσμός και σαν τομέας για την επαγγελματική κατάρτιση.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα,

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εκπαίδευση Ενηλίκων
Αποτελεσματικότητα
Ι.Ε.Κ.
Πληροφορική


Ελληνική γλώσσα

2017-09-30T12:04:24Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
172
87
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.