Πρόταση σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος διά βίου μάθησης με τίτλο «Διατροφή και υγεία» ως απότοκος διερεύνησης αναγκών ατόμων Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Κοζάνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

A proposal for the design of a life long learning program, titled “Diet and health”, resulting from investigation on needs of older adults living in Municipality of Kozani
Πρόταση σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος διά βίου μάθησης με τίτλο «Διατροφή και υγεία» ως απότοκος διερεύνησης αναγκών ατόμων Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Κοζάνης

Σιλιάφη, Αναστασία

Παυλή-Κορρέ, Μαρία
Καραλής, Αθανάσιος

Healthy diet is a key factor of longevity and well-being. It is related with the everyday routine of older adults, who select it as one from the thematic objects in which they are interested to be educated via life learning programs, which are limited in our country. With this study we aim to propose an educational program on the subject “Diet and Health” for the older adults, which are meaning part of population according to the national and world demographic data, which covers the educational needs, according to their particularities and characteristics. The research was carried out from March to May 2017. Our sample constituted of 112 older adults (N=112) living in Municipality of Kozani, in which we gave a questionnaire, as well as 6 instructors that have participated in long life educational programs for the elderly in various objects and various regions of Greece, which provided us elements via semi-structured interview. The analysis of quantitative data became with the help of statistical program SPSSv.24 and quality data with thematic analysis. The analysis of data and discoveries showed that the interest of older adults is done mainly by the improvement of knowledge in the object and the care of personal health, while as obstacles of attendance are presented mainly the transport difficulty and the required time. It is preferred a program of mediocre duration, roughly 25-hour, that is carried out in space easily accessible from them, as halls of Municipality, associations and the Open Care Centers for the Seniors, is carried out by scientific unions or institutions of State (GGDBM) and is provided free of charge. Many and different issues are proposed, especially in the preventive and therapeutic action of diet concerning the health, while their requirements from the instructor are characterized particularly increased. The field of education in the Third Age is still unknown in our country and requires a complete plan.
Η υγιεινή διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα μακροζωίας και ευζωίας. Σχετίζεται με την καθημερινότητα των ατόμων Τρίτης Ηλικίας, που την επιλέγουν ως ένα από τα θεματικά αντικείμενα στα οποία τους ενδιαφέρει να εκπαιδευτούν μέσω προγραμμάτων διά βίου μάθησης, τα οποία είναι περιορισμένα στη χώρα μας. Με την παρούσα εργασία στοχεύουμε στην πρόταση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Διατροφή και Υγεία» απευθυνόμενο σε άτομα Τρίτης Ηλικίας, σημαίνουσα ομάδα του πληθυσμού σύμφωνα με τα εθνικά και παγκόσμια δημογραφικά δεδομένα, το οποίο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και είναι σύμφωνο με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων. Η έρευνα διεξήχθη κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2017. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 112 άτομα Τρίτης Ηλικίας (Ν=112) που διαμένουν στο Δήμο Κοζάνης, στα οποία χορηγήσαμε ερωτηματολόγιο, καθώς και 6 εκπαιδευτές/τριες που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης ηλικιωμένων σε διάφορα αντικείμενα και διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι/ες μας παρείχαν στοιχεία μέσω ημιδομημένης συνέντευξης. Την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων διενεργήσαμε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS v.24 και των ποιοτικών με θεματική ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση δεδομένων και ευρημάτων έδειξε ότι το ενδιαφέρον των ηλικιωμένων κινητοποιείται κυρίως από τη βελτίωση των γνώσεων στο αντικείμενο και τη φροντίδα της προσωπικής υγείας, ενώ ως εμπόδια συμμετοχής εμφανίζονται η δυσκολία μετακίνησης και ο απαιτούμενος χρόνος. Προτιμούν ένα πρόγραμμα μέτριας διάρκειας, περίπου 25 ωρών, που διεξάγεται σε χώρο εύκολα προσβάσιμο από τους ίδιους, όπως αίθουσες του Δήμου, των συλλόγων και του ΚΑΠΗ, υλοποιείται από επιστημονικές ενώσεις ή φορείς του Δημοσίου (ΓΓΔΒΜΝΓ) και παρέχεται δωρεάν. Προτείνεται πολυποίκιλη θεματολογία, με έμφαση στην προληπτική και θεραπευτική δράση της διατροφής σε σχέση με την υγεία, ενώ οι απαιτήσεις τους από τον εκπαιδευτή χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυξημένες. Το πεδίο της εκπαίδευσης στην Τρίτη Ηλικία είναι ακόμη παρθένο στην Ελλάδα και απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό.
Περιέχει: 25 Πίνακες 3 Σχήματα 4 Γραφήματα 4 Εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

diet and health
εκπαίδευση ενηλίκων
διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών
design of educational program
διατροφή και υγεία
adult education
older adults’ learning
σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος
educational needs’ investigation
εκπαίδευση Τρίτης Ηλικίας


Ελληνική γλώσσα

2017-10-05T06:24:34Z
2017-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

244
6
83
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.