Η επαγγελματική εξέλιξη των καθηγητών της αγγλικής γλώσσας: μια μελέτη των αντιλήψεων και των αναγκών τους και πρόταση με σκοπό την αυτόνομη επαγγελματική τους εξέλιξη μέσω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
EFL teachers' professional development: a study of their perceptions and needs and a proposal towards self-initiated professional development through ICT
Η επαγγελματική εξέλιξη των καθηγητών της αγγλικής γλώσσας: μια μελέτη των αντιλήψεων και των αναγκών τους και πρόταση με σκοπό την αυτόνομη επαγγελματική τους εξέλιξη μέσω των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Κωστή, Καλλιρρόη

Καρατσιώρη, Μαριάννα
Αθανασίου, Αλεξάνδρα

The present study aims at investigating Greek EFL teachers’ perceptions and needs as far as their professional development is concerned. Specifically, it investigates whether EFL teachers favor and to what extent employ self-initiated professional development (PD) activities in their attempts to grow professionally. In addition, the research examines the role of ICT in self-directed professional development and proposes indicative internet tools which can prove conducive to teachers’ professional growth. To that purpose, the relevant literature review is used to support the process and conclusions of the study. The methodology employed in the current study is the quantitative research method and a questionnaire is used to gather the relevant data. The findings of the data analysis reveal that the majority of EFL teachers are concerned about engaging themselves in life-long learning and thus take the initiative for self-regulatory PD activities Furthermore, they are positively disposed towards the role of ICT in their professional growth and for this reason they employ these tools in their PD efforts. All in all, this small-scale survey intends to link self-initiated professional development with ICT and reveal the numerous possibilities they hold for teachers’ professional growth.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τις ανάγκες των καθηγητών Αγγλικής ως ξένης γλώσσας όσον αφορά την επαγγελματική τους εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ερευνά κατά πόσο οι καθηγητές βλέπουν ευνοϊκά και σε τι βαθμό υιοθετούν αυτόνομα δραστηριότητες για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Επιπρόσθετα, η μελέτη εξετάζει το ρόλο των τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην αυτό-κατευθυνόμενη επαγγελματική επιμόρφωση των καθηγητών. Έχοντας αυτούς τους στόχους, η σχετική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται για να υποστηριχθούν η διαδικασία και τα συμπεράσματα της έρευνας. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην παρούσα μελέτη είναι η ποσοτική μέθοδος και για το λόγο αυτό ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για την συγκέντρωση των δεδομένων. Τα ευρήματα από την ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτουν ότι η πλειοψηφία των καθηγητών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας ενδιαφέρονται για την δια βίου μάθηση τους και για αυτό το λόγο αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες μέσω αυτό-ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης. Επιπλέον, είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως μέσου συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και για αυτό το λόγο χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία στην προσπάθεια τους να εξελιχθούν επαγγελματικά. Εν κατακλείδι, αυτή η μικρής κλίμακας μελέτη επιδιώκει να συνδέσει τις αυτόνομες προσπάθειες επαγγελματικής επιμόρφωσης των καθηγητών με τις τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να αποκαλύψει τις αμέτρητες δυνατότητες αυτών όσον αφορά την επαγγελματική εξέλιξη των καθηγητών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αυτοκαθοδήγηση, αυτό-κατευθυνόμενη επαγγελματική επιμόρφωση, Διά βίου μάθηση, διαρκής επαγγελματική εξέλιξη, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας,
Continuous Professional development (CPD), Information and Communication Technology (ICT), lifelong learning, online professional development (OPD), self-direction, self-initiated professional development

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-09T06:18:10Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
168
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.