δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερευνώντας την αναστοχαστική διδασκαλία στην επιμόρφωση των καθηγητών
Exploring reflective teaching in teacher education

Δεμερτζή, Αλεξάνδρα

Μανωλοπούλου Σεργη, Ελένη
Ζαφείρη, Μακρίνα

The purpose of the present thesis is to shed light upon the field of teacher education for English as a Foreign Language (EFL) teachers of Greece by drawing attention to the integration of reflective teaching into teacher education courses, and its exerted impact on student-teachers’ practice after the end of these courses. A mixed-method research is employed to increase the reliability of findings on the issue under investigation. Findings reveal a fragmental incorporation of reflective teaching into Greek TE courses while its effect on student-teachers’ reflectivity is mediocre, emphasizing mostly on the reflective process.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τον τομέα της επιμόρφωσης των καθηγητών της Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα της Ελλάδας, εφιστώντας την προσοχή στην ενσωμάτωση της αναστοχαστικής διδασκαλίας στα επιμορφωτικά μαθήματα/προγράμματα και τον αντίκτυπό τους στην διδασκαλία των εκπαιδευόμενων καθηγητών μετά το πέρας αυτών των μαθημάτων/προγραμμάτων. Χρησιμοποιείται έρευνα μικτής μεθόδου για την αύξηση της αξιοπιστίας των ευρημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αποσπασματική ενσωμάτωση της αναστοχαστικής διδασκαλίας στα επιμορφωτικά προγράμματα στην Ελλάδα, ενώ η επίδρασή τους στην αναστοχαστική ικανότητα των καθηγητών είναι μέτρια, δίνοντας έμφαση κυρίως στην αναστοχαστική διαδικασία.
Contains tables and graphs

Διπλωματική Εργασία / Thesis

reflective teaching
reflection
teacher education
reflective techniques

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-05-31
2017-10-09T07:57:13Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
203
7*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.