Επαυξημένη Πραγματικότητα και Αυτονομία του μαθητή. Η χρήση του εργαλείου Aurasma στο πλαίσιο μιας υβριδικής μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Realité Augmentée et Autonomie de l' apprenant : L' utilisation de l' outil Aurasma dans le cadre d' un apprentissage hybride
Επαυξημένη Πραγματικότητα και Αυτονομία του μαθητή. Η χρήση του εργαλείου Aurasma στο πλαίσιο μιας υβριδικής μάθησης

Ματθιουδάκη, Όλγα

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΚΑΡΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Περιέχει : πίνακες, εικόνες, φωτογραφίες, υπερ-συνδέσμους, στιγμιότυπα οθόνης
De nos jours, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (dorénavant TICE), s’intègrent, de plus en plus, dans les pratiques didactiques des enseignants de Français Langue Étrangère (dorénavant FLE). Dans ce travail, nous allons présenter, dans un premier temps, les besoins de la nouvelle génération d’apprenants, appelés les "natifs numériques" qui sont nés et grandis dans un environnement numérique, puis, nous allons examiner les paramètres susceptibles de faire développer leur autonomie à l’aide des nouvelles technologies. Ainsi, nous avons essayé d’introduire un outil de réalité augmentée, en tant qu’outil d’apprentissage innovant, dans le cadre d’un modèle de formation hybride qui se déroule partiellement en présentiel et partiellement à distance. Cela nous a permis de fournir une première étude expérimentale sur un groupe d’apprenants de FLE, à l’âge adolescent, du niveau B1 (selon le Cadre Commune de Reference pour les langues, 2000), auxquels nous avons introduit des applications créés par l’outil Aurasma, qui accompagnaient la méthode de FLE Club Ados 4 (éd. Maison des Langues). Puis, nous avons utilisé, comme méthodes de recherche, l’observation, en combinaison avec l’entretien. Les résultats obtenus, nous ont permis de tirer des conclusions pour la contribution des applications de réalité augmentée à l’autonomisation de notre group d’apprenants.
Στις μέρες μας, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ), ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στις διδακτικές πρακτικές των καθηγητών της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Στην παρούσα εργασία θα περιγράψουμε, σε πρώτη φάση, τις ανάγκες της νέας γενιάς μαθητών που ονομάζονται «ψηφιακοί γηγενείς» ή «αυτόχθονες του ψηφιακού κόσμου», που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα σ’ ένα ψηφιακό περιβάλλον και ύστερα, θα εξετάσουμε τις παραμέτρους που θα μπορούσαν αναπτύξουν την αυτονομία τους στη μάθηση με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Έτσι, δοκιμάσαμε να εισάγουμε ένα εργαλείο « επαυξημένης πραγματικότητας», ως καινοτόμο εργαλείο μάθησης, στο πλαίσιο ενός υβριδικού μοντέλου εκπαίδευσης, που εξελίσσεται εν μέρει από κοντά και εν μέρει από απόσταση. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε μια πρώτη πειραματική μελέτη, σε μια ομάδα εφήβων μαθητών επιπέδου Β1 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, 2000), στους οποίους παρουσιάσαμε εφαρμογές που κατασκευάστηκαν μέσω του εργαλείου Aurasma και που συνόδευαν τη μέθοδο εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας «Club Ados 4» (εκδ. Maison des Langues). Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε, ως ερευνητικές μεθόδους, την παρατήρηση σε συνδυασμό με τη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, μας επέτρεψαν να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τη συμβολή των εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας στην αυτονόμηση της ομάδας των μαθητών μας.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Apprentissage Formel et Informel
Réalité augmentée
Natifs Numériques
TICE
Formation hybride
Υβριδική εκπαίδευση
Nouvelles Technologies
Τυπική και Άτυπη εκπαίδευση
Motivation
ΤΠΕ
Νέες Τεχνολογίες
Επαυξημένη Πραγματικότητα
Ψηφιακοί Αυτόχθονες
Κίνητρο
Autonomie de l’apprenant
Αυτονομία του Μαθητή


Γαλλική γλώσσα

2017-10-09T09:13:33Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
87
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.