« ERASMUS+ AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ IONIENNE : RÉFLEXIONS ET EXPÉRIENCES DANS LE CADRE DES MOBILITÉS 2012-16 ».

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

« ΤΟ ERASMUS+ ΣΤΟΥΣ ΚΌΛΠΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΝΊΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΊΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 2012-16 »
« ERASMUS+ AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ IONIENNE : RÉFLEXIONS ET EXPÉRIENCES DANS LE CADRE DES MOBILITÉS 2012-16 ».

Τσιμπίδα, Γεωργία

Papas, Christian Réné
Γκίνου, Ελένη

Πίνακες 3
Η παρούσα Διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ιδιαίτερη πτυχή της διαπολιτισμικότητας υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+. Με αφορμή την ολοκλήρωση των 30 χρόνων από την πρώτη κινητικότητα (2017), η οποία αντανακλά την εξαιρετική σημασία της πρωτοβουλίας της Ευρωπαικής Ένωσης για την αμοιβαία συνεργασία και αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη, επιλέχθηκε να ερευνηθεί από τη συγγραφέα της εργασίας ένα πεδίο δράσης της κινητικότητας, η οποία αφορά την ανταλλαγή φοιτητικού δυναμικού ανώτατης εκπαίδευσης (Key Action 1). Στο πλαίσιο μάλιστα της παρούσας οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης, η εν λόγω κινητικότητα μετατρέπεται σε φάρο προσωπικής εξέλιξης της νέας γενιάς, εκείνης που καλείται να δώσει λύσεις στη μελλοντική επαγγελματική αβεβαιότητα και στους νέους υπαρξιακούς προβληματισμούς ενός κόσμου που δονείται συθέμελα. Λαμβάνοντας γνώση της μεγάλης αύξησης της ζήτησης και της συμμετοχής στο πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και επισημαίνοντας τη μοναδικότητα των έξι Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, επιλέχθηκε να αρχίσει για πρώτη φορά μια έρευνα έτσι ώστε να καταγραφούν τα συμπεράσματα μιας μελέτης συνολικής θεώρησης του προγράμματος στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να δημιουργηθεί μια βάση για παρεταίρω μελλοντική μελέτη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σύνδεση του προγράμματος με τα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας, της Διαπολιτισμικότητας και Πολυπολιτισμικότητας, της Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας και Ανθρωπολογίας, έτσι ώστε να διευρευνηθούν εις βάθος οι διαστάσεις, μορφές και διασυνδέσεις της ανθρώπινης ταυτότητας στο συγκεκριμένο ευρωπαïκό περιβάλλον δράσης καθώς και οι εμπειρίες και απόρροιες ενός βιώματος κινητικότητας κάτω από το πρίσμα πάντα, δέκα αξόνων τελικής αξιολόγησης, όπως αυτοί καταγράφονται στις Τελικές Εκθέσεις των φοιτητριών/ών Erasmus+.
De nos jours, l`Europe, visant l`abattement des frontières et en réponse à la mondialisation de l`économie, présente un nouveau et plus exigeant, programme Erasmus+ pour l`éducation universitaire. Cela est justifié si on pense non seulement au différent contexte social, économique et politique mais à la crise humaniste d`immigration actuelle aussi, qui transforme l`image du monde comme nous le connaissons. Dans le contexte de la célébration du 30ème anniversaire du programme Erasmus et du 60ème anniversaire du Traité de Rome, qui reflète l`importance de l`année 2017, la présente étude qui a été effectuée au sein de l`Université Ouverte de Grèce, note l`importance des phénomènes d`identité dans l`expérience de mobilité. L`objectif principal a été de tenter d`illustrer le cadre théorique général d`une Europe qui se développe toujours, d’explorer les évolutions survenues aux niveaux culturel, social, psychologique et la complexité des identifications et de métamorphoses identitaires des étudiant(e)s de l`Université Ionienne de Corfou qui se déplacent dans un monde qui se trouve face à une nouvelle « crise de frontières ». En particulier, dans le contexte de la mobilité académique Erasmus des six Départements de l`Université Ionienne et à travers une vision future d` épanouissement personnel et professionnel des étudiant(e)s, la « bulle Erasmus » est présentée dans son total : une optique de pratique de données et statistiques de la période 2012-16 et l`expérience administrative de 25 ans de la Chef du Bureau des Affaires Publiques et Internationales de l`Université Ionienne va mettre en lumière des aspects intéressants sur la complexité et la nécessité des mobilités estudiantines.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Erasmus+ φοιτητές/τριες Κινητικότητα Διαπολιτισμικότητα Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Erasmus+ Étudiant(e)s Mobilité Interculturel Université Ionienne


Γαλλική γλώσσα

2017-10-09T09:51:25Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

121
0
1
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.