δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
THE ROLE OF ANIMATION IN THE CREATIVE WRITING OF EFL PRIMARY LEARNERS

ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ

Περιέχει εικόνες,πίνακες και διαγράμματα
Developing writing in EFL is a skill that young learners of Greek State Primary Schools seem to receive enough training in, at least according to the prescribed national EFL and DEPPS curricula. Despite the fact that these learners live now more than ever in a creatively represented multisemiotic world, the development of their creative writing skill in EFL, especially through the use of animations, has not received much attention so far. Thus, the aim of the present study was to discover the effectiveness of using multimodal animations to prompt more creative writing in the EFL primary school class. Having this aim, a teaching intervention was attempted using a quasi-experimental methodological design with an experimental group of 23 students who attended the sixth grade of a state primary school in Greece. The creative writing production of this treatment group was assessed throughout the six weeks of the intervention and comparing the pre-test, post-test and delayed-post results, it can be potentially assumed that animations may work as a medium to instigate young learners to write more creatively in the target language. Therefore, it is highly likely that animations may be used more in the future as an effective tool to facilitate the development of young learners’ creative writing skill in EFL.
Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους μαθητές των δημόσιων δημοτικών σχολείων της Ελλάδας, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στα Προγράμματα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Αν και οι μαθητές εισπράττουν σήμερα περισσότερο από ποτέ πολυτροπικά ερεθίσματα, η ανάπτυξη της δεξιότητας της δημιουργικής γραφής τους στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα, ειδικά μέσω της χρησιμοποίησης σχεδιοκίνησης , δεν έχει λάβει αρκετό ερευνητικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Ο σκοπός λοιπόν αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης της σχεδιοκίνησης στην δημιουργική γραφή των μαθητών της ξενόγλωσσης τάξης του δημοτικού σχολείου. Έχοντας αυτό το σκοπό, επιχειρήθηκε και υλοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση χρησιμοποιώντας την οιονεί πειραματική μέθοδο με τους 23 μαθητές της ομάδας θεραπείας που παρακολουθούσαν την έκτη τάξη ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα. Η δημιουργική γραφή αυτής της ομάδας αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια και των έξι εβδομάδων της διδακτικής παρέμβασης και συγκρίνοντας τα αποτελέσματά της προ και μετά παρέμβασης, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η σχεδιοκίνηση δύναται να αποτελέσει μέσο που μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές να γράψουν πιο δημιουργικά στην ξένη γλώσσα. Επομένως, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον η σχεδιοκίνηση να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο που μπορεί να συμβάλλει στη ανάπτυξη της δεξιότητας της δημιουργικής γραφής των μαθητών νεαρής ηλικίας που μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Creative Writing
Σχεδιοκίνηση
Animations
Young EFL learners
Δημιουργική Γραφή
Νεαροί μαθητές που μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-09T10:00:13Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
11
118*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.