δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Τα Μοναστήρια της Βοιωτίας. Ιστορική και θεολογική προσέγγιση.
The Monasteries of Viotia. Historical and theological approach.

Μουλαρά, Αρετή

Λόης, Γεώργιος Νεκτάριος
Φίλιας, Γεώργιος

0
Gifted Viotia, with natural beauties, such as its beautiful mountains, its lakes and its valleys, boast, not only for the achievements and culture of ancient inhabitants, but also for the christian-byzantine culture, whose irrefutable witnesses are its beautiful churches and monasteries with their magnificent catholics and holy images of ascetics, who lived in them. Monasticism in Viotia is an integral part of religious life of the place, which influenced and left its stamp of spiritual life and culture in the Viotian land. The monasteries with their catholics, chapels, cells become places of attracting monks and believers, but also cultural carriers. The wilds of Viotia revealed holy souls, whose lived according to the commandments of Christ and became carriers of God's grace. The Saints who founded, lived and ascetically struggled in the monasteries became a support with the own prayers and their assistance to the faithful, and their monasteries became places of worship of the true God. On the slopes of mount Helicon strong rises the monastery of Osios Loukas, that is a world heritage cultural monument protected by Unesco, which was founded by Saint Luke. On the slopes of Parnassos standing lofty the monastery of Jerusalem, which became a base of chieftains of Roumeli in the revolution of 1821. On the Mount Sagmata Saint Clement founded the monastery of Sagmata dedicated to the Transfiguration of Christ, in which ascetically have struggled Saint Seraphim and Saint Germanus. Saint Seraphim in Helicon built the monastery of Domboys. Also, in Helicon are dominating the Makariotisis monastery, the monastery of Evangelistria and monastery Saint Nikolaos at Ypsilanti. At Cheronia is located the Lykouresis monastery and in the village of Dionysos the monastery of Saint Nikolaos of kampion, which was a dependency of Saint Luke. While the oldest preserved altar of Viotia, Panagia Skripou in Orchomenos , which existed as a monastery catholic, stands imperious 1143 years now. The monasteries of Viotia, which are monuments of architecture, hagiography and mosaic, sealed the cultural progress of the region and contributed to the country's progress over the centuries. The monasteries, prayer points of people and worship of God, are irrefutable witnesses of the Christian faith, that started with the spread of Christianity in the first century and rooted in the souls of the inhabitants of Viotian land.
Προικισμένη η Βοιωτία με φυσικές ομορφιές, όπως τα όμορφα βουνά της, οι λίμνες της και οι κάμποι της, καυχάται όχι μόνο για τα επιτεύγματα και τον πολιτισμό των αρχαίων κατοίκων της, αλλά και για τον χριστιανικό-βυζαντινό πολιτισμό της, του οποίου αδιάψευστοι μάρτυρες είναι οι πανέμορφες εκκλησιές της και τα μοναστήρια της με τα μεγαλόπρεπα καθολικά τους και τις αγιασμένες μορφές των ασκητών, που έζησαν σε αυτά. Ο μοναχισμός στη Βοιωτία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θρησκευτικής ζωής του τόπου, που επηρέασε και άφησε την σφραγίδα του στην πνευματική ζωή και τον πολιτισμό της Βοιωτικής γης. Τα μοναστήρια με τα καθολικά, τα παρεκκλήσια, τα κελιά γίνονται τόποι προσέλκυσης μοναχών και πιστών, αλλά και φορείς πολιτισμού. Οι ερημιές της Βοιωτίας ανέδειξαν αγιασμένες ψυχές, οι οποίες έζησαν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και έγιναν φορείς της χάριτος του Θεού. Οι Άγιοι που ίδρυσαν, έζησαν και ασκήτεψαν στα μοναστήρια έγιναν στήριγμα με τις προσευχές και την βοήθειά τους στους πιστούς, και τα μοναστήρια τους τόποι λατρείας του αληθινού Θεού. Στις πλαγιές του όρους Ελικώνα υψώνεται περίτρανο το μοναστήρι του Οσίου Λουκά, που είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς προστατευόμενο από την Unesco, το οποίο ίδρυσε ο Όσιος Λουκάς. Στις πλαγιές του Παρνασσού στέκεται αγέρωχο το μοναστήρι της Ιερουσαλήμ, που έγινε ορμητήριο των οπλαρχηγών της Ρούμελης στην επανάσταση του 1821. Στο όρος Σαγματά ο Όσιος Κλήμης ίδρυσε το μοναστήρι του Σαγματά αφιερωμένο στην Μεταμόρφωση του Χριστού, στο οποίο ασκήτεψαν ο Όσιος Σεραφείμ και ο Όσιος Γερμανός. Ο Όσιος Σεραφείμ στον Ελικώνα έχτισε το μοναστήρι της Δομβούς. Επίσης, στον Ελικώνα δεσπόζουν η μονή Μακαριωτίσσης, η μονή Ευαγγελιστρίας και η μονή Αγίου Νικολάου Υψηλάντη. Στη Χαιρώνεια βρίσκεται η μονή Λυκούρεση και στο χωριό Διόνυσος η μονή Αγίου Νικολάου Καμπιών, που ήταν μετόχι του Οσίου Λουκά. Ενώ το αρχαιότερο σωζόμενο θυσιαστήριο της Βοιωτίας, η Παναγία η Σκριπού στον Ορχομενό, που υπήρξε καθολικό μοναστηριού, στέκει αγέρωχο 1143 χρόνια τώρα. Τα μοναστήρια της Βοιωτίας, που αποτελούν μνημεία αρχιτεκτονικής, αγιογραφίας και ψηφιδωτού, σφράγισαν την πολιτισμική πορεία της περιοχής και συνέβαλαν στην πορεία της πατρίδας ανά τους αιώνες. Τα μοναστήρια, σημεία προσευχής των ανθρώπων και λατρείας του Θεού, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της χριστιανικής πίστης, που ξεκίνησε με τη διάδοση του Χριστιανισμού τον πρώτο αιώνα και ρίζωσε στις ψυχές των κατοίκων της Βοιωτικής γης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Metropolis of Thevai and Levadeia
Monasteries of Viotia
Monastery of Saint Seraphim Domboys
Μονή Ιερουσαλήμ
Μονή Οσίου Λουκά
Monastery of Jerusalem
Μονή ΟσίουΣεραφείμ Δομβούς
Monastery of Saint Nikolaos of Kampion
Μοναστήρια Βοιωτίας
Monastery of Osios Loukas
Μονή Αγίου Νικολάου Καμπιών
Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας


Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T06:57:37Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
212
158
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.