Digital Storytelling: Changing the conventional teaching of writing in two B1 private tutoring situations

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ψηφιακή αφήγηση: αλλάζοντας τα δεδομένα στην παραδοσιακή διδασκαλία του γραπτού λόγου σε δύο περιπτώσεις μαθητών ιδιαίτερων μαθημάτων Β1 επιπέδου
Digital Storytelling: Changing the conventional teaching of writing in two B1 private tutoring situations

Παπαγεωργίου, Δήμητρα-Δανάη

Καραγιάννη, Ευαγγελία
Καρασίμος, Αθανάσιος

It contains 5 figures
This dissertation deals with an attempt to conduct a small-scale comparative case study which focuses on the impact of a digital storytelling project on two young Greek EFL students. The teaching context that was selected for the educational experiment regards two separate private tutoring situations, as no prior research has been published in this specific Greek EFL setting so far. The subjects of the research are two Threshold (B1) competent learners who differ in technology literacy and this is a key feature which will play an important role in the process and the results of the study. The research questions which are to be answered concern mainly the beneficial effect that digital storytelling has on these two students’ attitude towards the writing skill and towards technology competence. However, more aspects of this project are going to be examined regarding, for example, the potential that digital storytelling has to supplement or even substitute a conventional writing section of a regular EFL textbook, as well as the potential of this instructional tool to be applied to individual Threshold students in private tutoring EFL settings. For the aforementioned questions, two questionnaires were designed and submitted to the students before and after the digital storytelling project, an observation checklist was completed by the teacher throughout the study and short interviews were answered by the students at the end of the course. To conclude, the results drawn from the data collection seem to validate the above despite the limitations met. The findings of this small-scale case study can trigger further research on the effectiveness of the incorporation of digital storytelling in education in the hope of shedding more light on and improving the present situation.
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την προσπάθεια να διεξαχθεί μία συγκριτική μελέτη περίπτωσης μικρής κλίμακας εστιάζοντας στην επίδραση ενός project ψηφιακής αφήγησης σε δυο νεαρούς Έλληνες μαθητές της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Το επιλεχθέν πλαίσιο της διδασκαλίας για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πείραμα αφορά σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ιδιαίτερων μαθημάτων, καθώς καμία αντίστοιχη έρευνα δεν έχει προηγηθεί στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Οι δύο μαθητές ανήκουν στο B1 επίπεδο γλωσσομάθειας, είναι εξίσου ικανοί μαθητές όσον αφορά τη γραφή, αλλά διαφέρουν σημαντικά στη σχέση και επαφή τους με την τεχνολογία. Αυτή η διαφορά τους διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαδικασία και στα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας. Τα βασικότερα ερωτήματα που διερευνώνται απασχολούν κυρίως την ευεργετική επίδραση της ψηφιακής αφήγησης που σημειώνεται στη συμπεριφορά των δύο μαθητών απέναντι στις δεξιότητες γραφής και στη χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, το project αυτό θα διερευνήσει επιπλέον θέματα σχετικά με τη δυνατότητα της ψηφιακής αφήγησης να συμπληρώσει ή ακόμη και να αντικαταστήσει ένα συμβατικό μάθημα γραφής (writing) βασισμένο σε ένα συνηθισμένο βιβλίο διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας (coursebook), όπως επίσης και σχετικά με τη δυνατότητα αυτού του εκπαιδευτικού εργαλείου να εφαρμοστεί στα ιδιαίτερα μαθήματα αντίστοιχου (Β1) επιπέδου γλωσσομάθειας. Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, σχεδιάστηκαν δυο ερωτηματολόγια τα οποία διανεμήθηκαν πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του project, διενεργήθηκε παρακολούθηση από την πλευρά της εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και απαντήθηκε μια σύντομη συνέντευξη από τους μαθητές στο τέλος της διαδικασίας. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν φαίνεται να επικυρώνουν τα παραπάνω βασικά ερωτήματα της έρευνας παρά τους περιορισμούς που προέκυψαν στην πορεία. Συνοψίζοντας, αυτή η μικρής κλίμακας μελέτη περίπτωσης αισιοδοξεί να συμβάλει σε περαιτέρω έρευνα σχετική με την αποδοτικότητα της ενσωμάτωσης της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση, προσδοκώντας περισσότερη προσοχή και βελτίωση της παρούσας κατάστασης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Digital Storytelling
Ψηφιακή Αφήγηση
process writing
μελέτη περίπτωσης
B1 level
private tutoring
επίπεδο γλωσσομάθειας Β1
προσέγγιση "process writing" στη διδασκαλία γραπτού λόγου
ιδιαίτερα μαθήματα
EFL (English as a Foreign Language)
Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας
case study

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Αγγλική γλώσσα

2017-10-10T10:59:43Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
95
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.