Η διαθεματική προσέγγιση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του προγράμματος ÉMILE :Μελέτη περίπτωσης στο ελληνικό γυμνάσιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

La perspective interdisciplinaire dans le système éducatif grec à travers le programme ÉMILE : Étude de cas dans le secondaire en Grèce
Η διαθεματική προσέγγιση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του προγράμματος ÉMILE :Μελέτη περίπτωσης στο ελληνικό γυμνάσιο

Μπαλλή, Σοφία

Πατεράκη, Όλγα
Νίκου, Θεοδώρα

L’enseignement intégré d’un contenu et d’une langue étrangère (appelé ÉMILE- Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère) est utilisé pour enseigner certaines matières du programme d’études dans une langue étrangère, régionale ou minoritaire. Il vise des objectifs liés à la langue étrangère et au contenu de la matière en même temps. Il présente une grande complexité et sa mise en application demande une préparation minutieuse. La présente étude a comme but d’examiner l’intégration d’une telle approche dans le système éducatif grec et plus concrètement dans le secondaire. Nous avons entamé une recherche qualitative et à travers les entretiens réalisés auprès des professeurs du français qui travaillent dans le secteur public nous avons remarqué que le système éducatif ne favorise pas un enseignement ÉMILE et que les enseignants ne sont pas suffisamment formés sur cette approche.
4 εικόνες, 21 πίνακες, 8 διαγράμματα
Η διδασκαλία ενός μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας (ÉMILE) αφορά τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών σε μια ξένη, μειονοτική ή τοπική γλώσσα. Οι στόχοι μιας τέτοιας διδασκαλίας συνδέονται ταυτόχρονα τόσο με την εκμάθηση της γλώσσας όσο και με το περιεχόμενο του μη γλωσσικού μαθήματος. Περικλείει αρκετές δυσκολίες ενώ η εφαρμογή της απαιτεί προσεκτική προετοιμασία. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει τον βαθμό ενσωμάτωσης μιας τέτοιας προσέγγισης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα στο γυμνάσιο. Πραγματοποιήσαμε ποιοτική έρευνα μέσω συνεντεύξεων με καθηγητές γαλλικής που εργάζονται στο δημόσιο. Διαπιστώθηκε ότι, ακόμα κι αν οι καθηγητές είναι πρόθυμοι να ενσωματώσουν μη γλωσσικά μαθήματα στη διδασκαλία τους, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν ευνοεί μια τέτοια διδασκαλία και ότι οι καθηγητές δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση για μια τέτοια προσέγγιση. Επομένως, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να υποστηρίξουν μια διδασκαλία τύπου ÉMILE. Τέλος, έπειτα από την ανάλυση των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ διαθεματικότητας και διδασκαλίας μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας. Η ενσωμάτωση ενός ποιήματος ή η προβολή μιας ταινίας δεν προϋποθέτουν την εφαρμογή της διδασκαλίας τύπου ÉMILE.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

δευτεροβάθμια εκπαίδευση
δίγλωσση εκπαίδευση
μαθήματα μη γλωσσικού περιεχομένου
Ελλάδα


Γαλλική γλώσσα

2017-10-10T11:35:03Z
2017-10-03


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

112
7
10
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.