Γλώσσα και ταυτότητα: η γλώσσα ως μέσο συνειδητοποίησης του εαυτού και προσέγγισης του Άλλου. Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών μέσω του κειμένου " Η Μητρική Γλώσσα" του Βασίλη Αλεξάκη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Langue et identité: la langue comme moyen de prise de conscience de Soi-même et d'approchement de l'Autre. Le développement de la prise de conscience interculturelle des apprenants au moyen du texte "La Langue Maternelle" de Vassilis Alexakis.
Γλώσσα και ταυτότητα: η γλώσσα ως μέσο συνειδητοποίησης του εαυτού και προσέγγισης του Άλλου. Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών μέσω του κειμένου " Η Μητρική Γλώσσα" του Βασίλη Αλεξάκη.

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Γκίνου, Ελένη
Σελλά - Μάζη, Ελένη

Αυτή η μελέτη έχει ως στόχο να αποδείξει την άμεση σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και την προσωπική ταυτότητα. Θα εξετάσουμε τη γλώσσα ως μέσο συνειδητοποίησης του εαυτού και προσέγγισης του Άλλου. Αρχικά, θα εξετάσουμε τον υπαρξιακό χαρακτήρα της γλώσσας που ξεπερνά την εργαλειακή της διάσταση. Στην συνέχεια θα εξετάσουμε τη γλώσσα ως χαρακτηριστικό της ταυτότητας και την επικοινωνία ως μέσο κατανόησης της διαφορετικότητας. Κατά συνέπεια, στο θεωρητικό μέρος της μελέτης, αφού εξετάσουμε όρους όπως η γλώσσα, ο πολιτισμός και η διαπολιτισμικότητα, θα ασχοληθούμε με έννοιες όπως η ταυτότητα και η ετερότητα. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε το έργο του Βασίλη Αλεξάκη, Η Μητρική Γλώσσα. Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα σημεία εκείνα στο έργο όπου υπάρχουν στοιχεία που αφορούν την αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας και τη γλώσσα ως χαρακτηριστικό που διαμορφώνει την ταυτότητα και συνδέεται με την ύπαρξη μας. Τέλος, βασιζόμενοι στην ανάλυση αυτή, θα παρουσιάσουμε δραστηριότητες που θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε την διαπολιτισμική συνείδηση των μαθητών, μέσω του λογοτεχνικού κειμένου.
0
Cette étude vise à démontrer la relation directe entre la langue et l’identité personnelle. Nous examinerons la langue comme moyen de prise de conscience de soi-même et d’approchement de l’Autre. Donc, en premier lieu, nous étudierons le caractère ontologique de la langue qui surpasse ses éléments utilitaires. Par la suite, nous examinerons la langue comme marqueur d’identité et la communication comme moyen de compréhension de l’altérité. Dans ce but, dans la partie théorique, après avoir examiné des termes comme la langue, la culture et l’interculturalité, nous étudierons des concepts comme l’identité et l’altérité. Par la suite, nous analyserons l’œuvre de Vassilis Alexakis, La langue maternelle. Nous allons y dépister les éléments qui concernent la quête de l’identité personnelle et la langue comme caractéristique qui forme notre identité et qui se lie à notre existence. Enfin, en nous appuyant sur cette analyse, nous présenterons des activités qui nous aideront à développer chez les apprenants la prise de conscience interculturelle par le biais du texte littéraire.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Langue
Enseignement interculturel
Γλώσσα
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Identité
Ταυτότητα


Γαλλική γλώσσα

2017-10-11T06:35:38Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
11
3
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.