Η γνωστική - γνωσιακή λειτουργία ως παράγοντας προώθησης των κινήτρων στο μάθημα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Kognition als Faktor der Förderung der Motivation im DaF-Unterricht in der öffentlichen Sekundarstufe
Η γνωστική - γνωσιακή λειτουργία ως παράγοντας προώθησης των κινήτρων στο μάθημα της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Λιόλιου, Ιωάννα

Theisen, Joachim
Βήδενμάιερ, Δάφνη

0
Στη σημερινή κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται και ως κοινωνία της πληροφόρησης, οι απαιτήσεις για διαρκώς αυξανόμενη γνώση είναι υψηλές. Η απόκτηση γνώσης είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα κοπιαστική. Για το λόγο αυτό πρέπει ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοήσει την αξία της ήδη υπάρχουσας γνώσης αλλά και των εμπειριών του και μέσω των γνωστικών- γνωσιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που διαθέτει, να τις χρησιμοποιήσει με τον ανάλογο τρόπο, έτσι ώστε να διευκολύνει, όσο αυτό είναι εφικτό, τη διαδικασία της μάθησης και έτσι να την κάνει πιο αποτελεσματική. Αυτό θα επιφέρει και τη δημιουργία εσωτερικών κινήτρων. Για το λόγο αυτό διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία τη διαδικασία απόκτησης γνώσης και τη συμβολή της στην προώθηση της δημιουργίας εσωτερικών κινήτρων στο μάθημα της γερμανικής γλώσσας. Στόχος της εργασίας αυτής είναι στο πλαίσιο μιας εργασίας πρότζεκτ να ενεργοποιηθούν μέσω των γνωστικών - γνωσιακών διαδικασιών θετικά κίνητρα στους μαθητές προς την επικοινωνία μέσω του γραπτού λόγου. Σκοπός του σημερινού ξενόγλωσσου μαθήματος είναι η επιτυχής επικοινωνία μέσω της γλώσσας - στόχου. Για το λόγο αυτό , στο πλαίσιο του προσδιορισμού του όρου „ Μάθηση“ γίνεται αναφορά στα κίνητρα αλλά και στις γνωστικές διαδικασίες που την υποστηρίζουν. Μέσω της παρουσίασης των βασικών χαρακτηριστικών του Συμπεριφορισμού, της Γνωστικής θεωρίας μάθησης και του Εποικοδομητισμού αποσαφηνίζεται η σημασία των γνωστικών - γνωσιακών διαδικασιών στις διάφορες μεθόδους μάθησης και έτσι προσδιορίζεται και η θέση του μαθητή στο σημερινό μαθησιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη Διδακτική των ξένων γλωσσών, η οποία υποστηρίζει την επικοινωνία, βρίσκεται ο μαθητής στο επίκεντρο του μαθήματος, το οποίο βασίζεται στη θεωρία του Εποικοδομητισμού. Ο εστιασμός της προσοχής στο μαθητή και στις δικές του προσωπικές ανάγκες καθιστά αναγκαία τη δημιουργία εσωτερικών κινήτρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με τη βοήθεια των γνωστικών γνωσιακών διαδικασιών. Για το λόγο αυτό καταγράφονται και εξηγούνται και οι στρατηγικές μάθησης ως συνειδητές γνωστικές διαδικασίες. Ο ρόλος της γνωστικής - γνωσιακής διαδικασίας και η επίδραση αυτής στη δημιουργία θετικών κινήτρων γίνονται αντικείμενα παρατήρησης μιας εργασίας πρότζεκτ, στη διάρκεια της οποίας οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν επιτυχώς μια περίπλοκη κατάσταση στην ξένη γλώσσα με τη βοήθεια των γνώσεων και των εμπειριών τους. Η εργασία κλείνει με την καταγραφή των συμπερασμάτων.
In der heutigen Informationsgesellschaft sind die Anforderungen an ständig vermehrendem Wissen hoch. Da der Wissenserwerb ein anstrengender Prozess ist, sollen die Lernenden dazu befähigt werden, den Wert des eigenen vorhandenen Wissens und der eigenen Erfahrungen wahrzunehmen, und sie mit Hilfe von kognitiven Fähig- und Fertigkeiten beim Lernvorgang angemessen zu verwenden, sodass sie ihn so viel wie möglich erleichtern und effizient machen. Dies hat zur Folge, dass die intrinsische Motivation der Lernenden zum Wissenserwerb steigt. Aus diesen Gründen befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Bedeutung der Kognition für die Förderung der Motivation im DaF-Unterricht. Ziel dieser Arbeit ist die Motivation der Lernenden zur schriftlichen Kommunikation mit Hilfe von kognitiven Prozessen im Rahmen einer Projektarbeit. Da Ziel des Fremdsprachenunterrichts die erfolgreiche Kommunikation in der Zielsprache ist, werden anfänglich im Rahmen der Begriffsbestimmung von „Lernen“ die motivationalen und kognitiven Elemente erwähnt, die sie unterstützen. Der Stellenwert von kognitiven Prozessen in den unterschiedlichen Lernmethoden wird durch die Darstellung der Hauptmerkmale der Lerntheorien des Behaviorismus, des Kognitivismus und des Konstruktivismus erläutert und somit wird die Stelle des Lernenden im heutigen Unterrichtsgeschehen widerspiegelt. Nach der Kommunikativen Fremdsprachendidaktik steht der Lernende heutzutage ganzheitlich im Mittelpunkt des konstruktivistischen Unterrichts. Die Fokussierung auf den Lerner und seine eigenen Bedürfnisse führt zur Notwendigkeit, die intrinsische Motivation des Lernenden zu fördern. Dies kann auch mit Hilfe von kognitiven Prozessen erreicht werden. Als bewusste kognitive Prozesse werden anschließend die Lernstrategien und Techniken dargelegt und erklärt. Die Rolle der Kognition und ihre Auswirkung auf die Motivation der Lernenden werden in einer Projektarbeit betrachtet, bei der die Deutschlernenden eines öffentlichen griechischen Gymnasiums sich mit einer „authentischen“ komplexen Situation auseinandersetzen und durch ihre Erkenntnisse und Erfahrungen motiviert werden, sie zu ändern. Abgeschlossen wird diese Arbeit mit einer allgemeinen Schlussfolgerung.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Συμπεριφορισμός Behaviorismus
Γνωστική Θεωρία Μάθησης Kognitivismus
Εποικοδομητισμός Konstruktivismus
Εργασία Πρότζεκτ Projektarbeit
Γνωστική-Γνωσιακή Λειτουργία Kognition
Κίνητρο Motivation

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα

2017-10-11T09:51:02Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
76*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.