Η αξιολόγηση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας/μάθησης της γλώσσας και του πολιτισμού : η αξιολόγηση του savoir-s'engager

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

L'évaluation de la compétence en communication interculturelle (CCI) dans le contexte de l'enseignement/apprentissage des langues et des cultures: l'évaluation liée au savoir-s'engager
Η αξιολόγηση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας/μάθησης της γλώσσας και του πολιτισμού : η αξιολόγηση του savoir-s'engager

Τσουβαλά, Αλεξάνδρα

Αναστασιάδη, Μαρία-Χριστίνα
Γκίνου, Ελένη

Το φαινόμενο της ανάμειξης λαών και πολιτισμών στην σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία επιφέρει συχνές εντάσεις και δημιουργεί συγκρουσιακό κλίμα ανάμεσα στα μέλη της. Στο πλαίσιο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας, ο εκπαιδευτικός οφείλει να προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο και να στοχεύει στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων με σκοπό να διαμορφώσει υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει την διαδικασία. Στην παρούσα διπλωματική διατριβή, το ενδιαφέρον της έρευνας που επιχειρείται, αφορά στην αξιολόγηση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στην τάξη της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη σημασία του savoir-s’engager που παρουσιάζεται ως μέρος μιας ολότητας αποτελούμενου από άλλες ποικίλες και σύνθετες δεξιότητες. Η απόκτηση του savoir-s’engager συνδέεται με τους στόχους της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής ενώ η σπουδαιότητα της ανάπτυξης του αναδεικνύει το ρόλο του εκπαιδευτικού ως αξιολογητή. Η προβληματική της έρευνας ακολουθείται από τη μεθοδολογία της διερεύνησης του θέματος με σκοπό να διαπιστωθούν οι διαστάσεις που μπορεί να λάβει η αξιολόγηση του savoir-s’engager. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα συμπεράσματα σχετικά με την απόκτηση και την αξιολόγηση του savoir-s’engager με σκοπό να αναδυθεί η διαδικασία που ακολουθείται από τους εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την πολυπλοκότητα της αξιολόγησης των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και την έλλειψη συγκροτημένης μεθόδου. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για έναν καλύτερο προσανατολισμό σε σχετικές μελλοντικές έρευνες.
Dans la société multiculturelle actuelle, la rencontre de peuples et de cultures constitue un phénomène susceptible d’éveiller des tensions fréquentes et de produire une ambiance conflictuelle. Dans le cadre de l’éducation publique au niveau secondaire premier et deuxième cycle, en classe de FLE, l’enseignant est censé promouvoir le dialogue interculturel et viser le développement des compétences en communication interculturelle dans le but de former des citoyens responsables et démocratiques. Egalement, il est tenu d’évaluer le processus de l’acquisition des compétences en communication interculturelle. Dans le mémoire présent, l’intérêt de la recherche est en rapport avec l’évaluation de l’acquisition des compétences en communication interculturelle en classe de FLE au niveau secondaire à travers le cas du savoir-s’engager. Le savoir-s’engager fait partie d’un tout cohérent composé des compétences interculturelles variées et complexes. De par sa nature, l’acquisition de cette composante se rattache aux objectifs de la pédagogie interculturelle alors que l’importance de son acquisition met en lumière le rôle de l’enseignant en tant qu’évaluateur. La problématique de la recherche est suivie par la méthodologie mise en place pour constater les dimensions que peut prendre l’évaluation du savoir-s’engager. Ensuite, les constatations relatives à l’acquisition du savoir-s’engager ainsi qu’à son évaluation sont exposées en vue de mettre en évidence la démarche suivie par les enseignants. Les résultats obtenus démontrent la complexité de l’évaluation de la CCI et le manque de rigueur et de méthodes systématiques. Enfin, des propositions sont formulées afin de mieux orienter des recherches futures sur le sujet.
Tableau 1 : Cadre multiculturel………………………………………………………40 Tableau 2 : Exploitation du multiculturel au profit du dialogue interculturel………. 41 Tableau 3 : Projets et activités à visée interculturelle………………………………..42 Tableau 4 : Evolution du comportement ou de l’attitude des élèves…………………43 Tableau 5 : Acquisition du savoir-s’engager…………………………………………44 Tableau 6 : Evaluation du savoir-s’engager………………………………………46-47 Tableau 7 : Critères d’évaluation du savoir-s’engager……………………………….48 Tableau 8 : Finalités………………………………………………………………….49 Tableau 9 : Formation………………………………………………………………..50

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διαπολιτισμικές δεξιότητες, δημόσια εκπαίδευση, αξιολόγηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων
compétences en communication interculturelle, savoir-s'engager, éducation publique, évaluation en communication interculturelle


Γαλλική γλώσσα

2017-10-12T08:16:55Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

101
4
6
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.