Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

« Le travail en groupe en classe de FLE : son impact sur le processus d’enseignement/apprentissage. Un soutien précieux sur la socialisation et la motivation des élèves de la 5e classe de l’école primaire grecque.»
Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΜΑΘΗΣΗΣ. ΜΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

ΛΕΠΙΔΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΠΑΠΑΣ, CHRISTIAN-RENE
ΠΑΝΤΑΖΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Το σχολείο στοχεύει στη μετάδοση γνώσεων, αλλά επίσης έχει αποστολή την εκμάθηση γλωσσών σε μια κοινωνία όπου κυριαρχεί η πολυγλωσσία. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημοτικό σχολείο γνωρίζει σήμερα μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Η πλειοψηφία των ελληνικών σχολείων έχει εισάγει τη γαλλική γλώσσα σαν γλώσσα εκμάθησης μόλις από την Πέμπτη δημοτικού. Το σχολείο έχει εισάγει επίσης την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, για να επιτύχει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στο δημοτικό σχολειό παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, διότι οι μαθητές σύμφωνα με τις ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντά τους έχουν ανάγκη να βλέπουν τη γλώσσα σαν μέσο επικοινωνίας. Γι’ αυτό το λόγο η συνεργασία με τους συμμαθητές καθιστά τον μαθητή ικανό να παράγει λόγο, να δρα και να αντιδρά σαν άτομο εκατό τοις εκατό. Έτσι ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσουμε αν η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία θα ήταν επίσης επιτυχημένη για τους μαθητές της πέμπτης τάξης του ελληνικού δημοτικού σχολείου στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας και αν θα μπορούσε πράγματι να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεχίσουν την προσπάθεια τους στα γαλλικά ενδυναμώνοντας παράλληλα τo κίνητρο μάθησης, την κοινωνικοποίησή τους και την μεταξύ τους συνεργασία. Η εργασία μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε τις έννοιες-κλειδιά ώστε να δημιουργήσουμε τη θεωρητική μας βάση. Στο δεύτερο μέρος, το πρακτικό, θα κάνουμε μια επιτόπια έρευνα σε ένα δημόσιο ελληνικό δημοτικό σχολείο προτείνοντας κάποιες δραστηριότητες κατάλληλες στο επίπεδο των μαθητών για να δούμε αν η ομαδοσυνεργατική θα μπορούσε να διευκολύνει τη διαδικασία εκμάθησης και διδασκαλίας. Θα μοιράσουμε επίσης ερωτηματολόγια σε μαθητές και στην καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας, των οποίων τα αποτελέσματα θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Λέξεις-κλειδιά: εκμάθηση ξένων γλωσσών, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, κοινωνικοποίηση, συνεργασία, κίνητρο, ενεργός συμμετοχή.
L’école a pour fonction de transmettre des savoirs, mais elle a également pour mission l’apprentissage des langues dans une société où domine le multilinguisme. L’enseignement des langues étrangères à l’école primaire connaît aujourd’hui un essor considérable. La majorité des écoles grecques a introduit le français comme langue d’apprentissage dès le début de la cinquième classe. L’école a introduit aussi la pratique du travail en groupe, afin de réussir la participation active des apprenants pendant le cours. Le travail en groupe au primaire a des avantages très importants, car les élèves selon leurs besoins et leurs intérêts ont besoin de voir la langue comme un moyen d’interaction. C’est pourquoi la collaboration avec ses camarades rend l’apprenant capable de produire des énoncés, d’agir et de réagir en tant qu’individu à part entière. Ainsi, l’objectif principal de ce mémoire est d’examiner si le travail en groupe serait aussi réussi pour les élèves de la cinquième classe de l’école primaire grecque en la matière de français et s’il pourrait encourager les écoliers grecs à continuer leurs efforts en français en renforçant leur motivation, leur socialisation et leur collaboration. Notre mémoire est composé de deux parties. Dans la première, nous allons tenter de définir les notions-clés de notre sujet afin de créer notre base théorique. Dans la deuxième partie, la partie pratique, nous allons faire une recherche sur terrain dans une école publique grecque en proposant quelques activités adéquates au niveau des apprenants pour voir si le travail en groupe pourrait faciliter le processus d’apprentissage et d’enseignement. Nous allons aussi distribuer des questionnaires auprès des élèves ainsi qu’à leur enseignant du FLE, dont les résultats nous allons présenter par la suite. Mots clés : l’enseignement des langues étrangères, le travail en groupe, socialisation, collaboration, motivation, participation active.
εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

l’enseignement des langues étrangères
εκμάθηση ξένων γλωσσών
ενεργός συμμετοχή
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
participation active
le travail en groupe


Γαλλική γλώσσα

2017-10-12T08:26:10Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
6
90
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.