Τα εικονικά μηνύματα στα εγχειρίδια της γαλλικής γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Μια κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση δυο εγχειριδίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Les messages iconiques dans les manuels de FLE au primaire grec. Une approche sociosemiotique de deux manuels
Τα εικονικά μηνύματα στα εγχειρίδια της γαλλικής γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Μια κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση δυο εγχειριδίων

ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΖΩΗ

Κουρδής, Ευάγγελος

Τα εικονικά μηνύματα αποτελούσαν πάντα ένα πολύτιμο εργαλείο στο πεδίο της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών. Ιδιαίτερα ελκυστικά χάρη στα χρώματά τους και στις διάφορες μορφές τους, φαίνεται ότι μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των αρχάριων μαθητών του δημοτικού για την εκμάθηση μιας νέας ξένης γλώσσας (εν προκειμένω της γαλλικής). Για το λόγο αυτό κατέχουν μια πολύ σημαντική θέση στο σύγχρονο μεθοδολογικό τοπίο, βρίσκονται στo επίκεντρο του προγράμματος σπουδών για την διδασκαλία της γαλλικής στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και έχουν έντονη παρουσία στα διδακτικά εγχειρίδια. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία στοχεύει να εξετάσει τα εικονικά μηνύματα σε δύο διδακτικά εγχειρίδια που προορίζονται για τη διδασκαλία/εκμάθηση της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο σύμφωνα με τη σημειωτική προσέγγιση και να τονίσει τη σημασία του ρόλου τους στη διδακτική διαδικασία. Η διπλωματική μας εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος βασίζεται σε βιβλιογραφική ανάλυση και παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο αυτής της εργασίας. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην έρευνα μας. Έχοντας ως σημείο αναφοράς, τα διδακτικά εγχειρίδια Arthur et Lilou 1 και Le nouveau mon ami 1, τα οποία απευθύνονται στους μαθητές της Ε´ δημοτικού, θα παρουσιάσουμε τη μελέτη μας σχετικά με τα εικονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στα εν λόγω εγχειρίδια υπό το πρίσμα της σημειωτικής. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίου που πραγματοποιήσαμε σε μαθητές δύο δημόσιων δημοτικών σχολείων στην περιοχή της Λακωνίας. Ο στόχος μας είναι να καταγράψουμε την άποψη των μαθητών μας για τα εικονικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στο διδακτικό εγχειρίδιο της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας που χρησιμοποιούν στην τάξη τους. Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα μας επιτρέψει να εξάγουμε τα συμπεράσματα μας και να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό τα εικονικά μηνύματα των δύο αυτών εγχειριδίων διευκολύνουν τη διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας καθώς και την εξοικείωση των μαθητών με τη γαλλική κουλτούρα.
Les messages iconiques ont toujours constitué un outil précieux dans le champ de la didactique des langues vivantes. Particulièrement attrayants grâce à leurs couleurs et divers formats, ils sont capables de susciter l’intérêt des apprenants débutants du primaire pour une nouvelle langue étrangère (en l’occurrence du français). Pour cette raison, ils occupent une place privilégiée dans le paysage méthodologique actuel, ils se trouvent au cœur du programme d’études pour l’enseignement du français à l’école primaire grecque et témoignent d’une forte présence dans les manuels didactiques. Le présent mémoire vise à examiner les messages iconiques dans deux manuels didactiques destinés à l’enseignement/apprentissage du Français Langue Étrangère à l’école primaire grecque suivant l’approche sémiotique et à souligner leur rôle dans le processus didactique. Notre mémoire se compose de trois parties. La première partie se fonde sur une revue bibliographique et présente les éléments théoriques de cette étude. La deuxième partie est consacrée à notre recherche. Ayant comme point de référence les manuels didactiques Arthur et Lilou 1 et Le nouveau mon ami 1 adressés aux apprenants de la 5e du primaire, nous présentons une étude sur les messages iconiques y inclus sous l’angle sémiotique. La troisième partie se réfère à l’enquête sous forme de questionnaire que nous avons menée auprès des apprenants des deux écoles publiques dans la région de Laconie. Notre but est de déceler leur avis sur les messages iconiques insérés dans le manuel de FLE dont ils se servent en classe. L’analyse et l’interprétation des résultats obtenus nous permettent de tirer des conclusions et de constater dans quelle mesure les messages iconiques des manuels en question facilitent le processus de l’enseignement/apprentissage de la langue française ainsi que la familiarisation des apprenants avec la culture cible.
Περιέχει Περιέχει : διαγράμματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διδακτικά εγχειρίδια
école primaire
γαλλική ως ξένη γλώσσα
approche sémiotique
messages iconiques
δημοτικό σχολείο
εικονικά μηνύματα
manuels didactiques
σημειωτική προσέγγιση
FLE


Γαλλική γλώσσα

2017-10-12T08:34:20Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

22
2
120
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.