Plurilinguisme et diversité didactique des langues: Quelles sont les politiques de l’intercompréhension en langues romanes?

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Πολυγλωσσία και διδακτική ποικιλομορφία των γλωσσών: Ποιες είναι οι πολιτικές της αλληλοκατανόησης στις λατινογενείς γλώσσες.
Plurilinguisme et diversité didactique des langues: Quelles sont les politiques de l’intercompréhension en langues romanes?

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΒΗΧΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
Dans l’enseignement/apprentissage des langues vivantes, l’intercompréhension se considère comme un nouveau défi visant à une maîtrise globale de plusieurs langues simultanément, en vue de faire face aux mutations socioculturelles dans un contexte international. Le plurilinguisme se développe dans un contexte européen mais aussi international où il y a plusieurs programmes et initiatives visant à développer et à promouvoir le plurilinguisme. L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), ne promeut pas seulement la langue française mais elle vise aussi à valoriser la diversité linguistique et culturelle. L’Union Européenne et le Conseil de l’Europe, contribuent au développement de l’apprentissage des langues en offrant des programmes variés destinés à l’enseignement/apprentissage des langues vivantes. Le Cadre Européen Commun de Référence (CECR) et le Cadre de Référence pour les Approches Plurielles des Langues et des Cultures (CARAP) soutiennent aussi les initiatives de l’Union Européenne pour l’enseignement/apprentissage de plusieurs langues vivantes, ce qui devient un référentiel pour les compétences en langues. Selon le Journal Officiel hellénique, la Grèce suit les instructions de l’Union Européenne concernant l’enseignement/apprentissage des deux langues étrangères au moins au cycle primaire. D’autre part, une approche réflexive a été poursuivie concernant les différents mécanismes de l’intercompréhension appliquée par les Grecs connaissant déjà le français comme langue étrangère et le grec comme langue maternelle, qui a abouti à comprendre les notions essentielles exprimées dans les langues romanes telles que le français, l’italien et l’espagnol. Pour la réalisation de notre enquête, nous avons opté pour la méthodologie de l’entretien en créant des groupes de discussion pour observer les stratégies adoptées par chaque participant. Cette recherche a permis d’observer les facteurs aidant à la compréhension d’une langue non apprise formellement et de porter réflexion sur les stratégies utilisées par les participants pour réaliser des transferts parmi les langues romanes.
Στη διδασκαλία / εκμάθηση των γλωσσών, η αλληλοκατανόηση θεωρείται ως μια νέα πρόκληση που στοχεύει στην παράλληλη εκμάθηση πολλών γλωσσών ταυτόχρονα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικο-πολιτισμικές αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον. Ο πολυγλωσσία αναπτύσσεται σε ένα ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές πλαίσιο όπου υπάρχουν πολλά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και την προώθηση της πολυγλωσσίας. Ο Πανεπιστημιακός Φορέας της Γαλλοφωνίας (AUF), προάγει τη γαλλική γλώσσα και έχει επίσης ως στόχο την προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας. Από την πλευρά τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εκμάθησης γλωσσών προσφέροντας ποικίλα προγράμματα για τη διδασκαλία / εκμάθηση σύγχρονων γλωσσών. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) και το Πλαίσιο Αναφοράς για τις Πλουραλιστική Προσεγγίσεις για Γλωσσών και Πολιτισμών (CARAP) υποστηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη διδασκαλία / εκμάθηση πολλών ξένων γλωσσών που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις γλωσσικές δεξιότητες. Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της Ελλάδας, η Ελλάδα ακολουθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διδασκαλία / εκμάθηση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, μια στοχαστική προσέγγιση συνεχίστηκε σχετικά με τους διάφορους μηχανισμούς της αμοιβαίας κατανόησης που εφαρμόζονται από τους Έλληνες που ήδη γνωρίζουν γαλλικά ως ξένη γλώσσα και έχουν την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα, οι οποίοι τους οδήγησαν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που εκφράζονται στις λατινογενείς γλώσσες όπως τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά. Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέξαμε τη μεθοδολογία της συνέντευξης με τη συγκρότηση ομάδων συζήτησης, για να παρατηρήσουμε τις στρατηγικές που υιοθετήθηκαν από κάθε συμμετέχοντα. Η έρευνα μας επέτρεψε να παρατηρήσουμε τους παράγοντες που βοηθούν στην κατανόηση μιας γλώσσας που δεν έχουμε διδαχθεί επίσημα και να στοχαστούμε σχετικά με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους συμμετέχοντες, ώστε να πραγματοποιούν μεταφορές μεταξύ των λατινογενών γλωσσών.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

intercompréhension, politiques linguistiques, diversité linguistique et culturelle, langues romanes


Γαλλική γλώσσα

2017-10-13T06:05:49Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
5
128
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.