The Orthodox Church and the modern world. Historical onerview and theological consideration of the decision of the holy and great synod for the mission of the Orthodox Church in today's world

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ορθόδοξη Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος. Ιστορική ανασκόπηση και θεολογική θεώρηση της Απόφασης της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας "Η Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον"
The Orthodox Church and the modern world. Historical onerview and theological consideration of the decision of the holy and great synod for the mission of the Orthodox Church in today's world

Μανουσάκης, Γεώργιος

Καλαϊτζίδης, Παντελής
Γιαγκάζογλου, Σταύρος

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016, αποτελεί την κατάληξη μιας προσπάθειας που διήρκησε πενήντα πέντε χρόνια. Σ’ αυτήν συμμετείχαν: το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο είχε την πρωτοβουλία, την ευθύνη και την Προεδρία της Συνόδου, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων, Σερβίας, Ρουμανίας• οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Κύπρου, Ελλάδος, Πολωνίας, Αλβανίας• και η Αυτόνομη Εκκλησία της Τσεχίας-Σλοβακίας. Στις εργασίες της Συνόδου δεν συμμετείχαν τα Πατριαρχεία Αντιοχείας, Ρωσίας, Βουλγαρίας και Γεωργίας. Η Α΄ Πανορθόδοξη Διάσκεψη της Ρόδου το 1961 ουσιαστικά αποτελεί το αφετηριακό γεγονός της πραγματοποιηθείσης Συνόδου του 2016. Κατά την προσυνοδική διαδικασία αποφασίστηκαν η ονομασία της Συνόδου, η θεματολογία της και συντάχθηκαν τα προς ψήφιση και τελική έγκριση από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο κείμενα. Επίσης, συντάχθηκαν και ψηφίστηκαν ο Κανονισμός λειτουργίας των Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων, καθώς και ο Κανονισμός λειτουργίας των επισκοπικών συνελεύσεων στην Ορθόδοξη Διασπορά. Μεταξύ των Αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου βρίσκεται και η Απόφαση για την «Αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον». Η Ορθόδοξος Εκκλησία στηριζόμενη επί των εκκλησιολογικών και ανθρωπολογικών της αρχών και αντλώντας από την πλούσια πατερική, λειτουργική και ασκητική της παράδοση, διά της συγκεκριμένης Απόφασης καταθέτει τη μαρτυρία της για μια σειρά ζητημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μέσα από την Απόφαση της Ορθοδόξου Εκκλησίας τονίζεται η αξία του ανθρωπίνου προσώπου, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατάργηση των κοινωνικών διακρίσεων. Στη συνάφεια αυτή επισημαίνεται η αξία της ελευθερίας του ανθρώπου, η εξ αυτής απορρέουσα ευθύνη και η επικράτηση του πολύμορφου κακού μέσα στο σύγχρονο κόσμο εξαιτίας της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το Θεό. Ιδιαιτέρως υπογραμμίζεται το ύψιστο αγαθό της ειρήνης συνδυασμένη με την κοινωνική δικαιοσύνη στη ζωή των ανθρώπων. Παράλληλα, η Ορθόδοξος Εκκλησία ρητώς καταδικάζει τη βία και τον πόλεμο οποιασδήποτε μορφής και προέλευσης, δεχόμενη μόνο τον αμυντικό πόλεμο, για τον οποίο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της ειρήνης και της ελευθερίας. Για την ειρηνική συνύπαρξη και την κοινωνική συμβίωση των λαών η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί ότι μπορούν να συμβάλλουν η διαχριστιανική και διαθρησκειακή συνεννόηση και συνεργασία. Επίσης, μέσα από την Απόφαση θίγονται τα ζητήματα της οικονομικής ανέχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που προκαλεί σε ανθρώπους και ολόκληρους λαούς η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, καθώς και το τεράστιο πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και της εξάντλησης των φυσικών πόρων. Ενώπιον των ηθικών διλημμάτων που θέτουν τα σύγχρονα επιτεύγματα των επιστημών της βιολογίας και της ιατρικής, καθώς και οι νέες βιοτεχνολογικές ανακαλύψεις, η Ορθόδοξος Εκκλησία, διά της Αποφάσεώς της τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η προστασία της ανθρώπινης ζωής και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει σεβασμού και τιμής σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του. Η Ορθόδοξος Εκκλησία έναντι των πολυποίκιλων προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου προβάλλει την αγιότητα του βίου, το ασκητικό ήθος και τις αρετές της ολιγάρκειας και της εγκράτειας.
0
The Holy and Great Council of the Orthodox Church, that took place on the island of Crete in June 2016 was the outcome of an effort lasting 55 years. Participants of the Council were the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, which led the initiative and held the responsibility and the Presidency of the Sessions, the Patriarchates of Alexandria, Jerusalem, Serbia and Romania, the Autocephalous Churches of Cyprus, Greece, Poland and Albania and the Autonomous Church of the Czech Lands and Slovakia. The Patriarchates of Antioch, Russia, Bulgaria and Georgia did not take part in the working sessions of the Council. The First Pan-Orthodox Consultation in Rhodes in 1961 was in essence the marking event for the realized Council of 2016. The title of the Council, the thematic outline and the composition of drafts of documents to be voted on for final approval by the Holy and Great Council were decided during the proceedings pre-Conciliar phase. Moreover, the Regulation of the pre-conciliar Pan-Orthodox Meetings and the Rules of Operation of the Episcopal Assemblies in the Orthodox Church were composed and voted on. Amongst the Resolutions of the Holy and Great Council is also the one about ‘The Mission of the Orthodox Church in Today’s World. With this Resolution, the Orthodox Church, relying on her ecclesiological and anthropological principles and drawing from her abundant patristic, liturgical and ascetical tradition deposits her witness on a range of issues and challenges that the modern human being faces. The Dignity of the Human Person, the respect of human rights and the abolition of social discriminations are underlined through this Resolution of the Orthodox Church. In this relevance, the value of human freedom and the responsibility that derives from it as well the predominance of the manifold evil in the contemporary world due to drifting away from God, are pinpointed. Notably underscored is the utmost good of Peace in combination with social justice in people’s lives. Alongside this, the Orthodox Church explicitly condemns violence and wars of any form and origin, accepting only defensive warfare for which she bestirs herself for the quick restoration of peace and freedom. For the peaceful coexistence and peoples’ social cohabitation, the Orthodox Church believes that inter-Christian and interreligious understanding and cooperation are of utmost importance. Furthermore, the Resolution touches upon the issues of poverty and social exclusion of individuals and peoples, caused by the globalized economy as well as the huge problem of environmental pollution and depletion of natural resources. In the sight of the ethical dilemmas posed by the modern scientific accomplishments of Biology and Medicine and the new biotechnological discoveries, the Orthodox Church, through her Resolution, stresses the importance of the protection of human life and the right of every human being to enjoy respect and honor at any stage of their lives. The Orthodox Church promotes the sanctity of life, ascetic ethos and the virtues of frugality and self-restraint against humanity’s multifarious problems.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Orthodox Church
Ορθόδοξη Εκκλησία
σύγχρονος κόσμος
Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
modern world
Holy and great Synod


Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T08:37:21Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
897
294
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.