Η ένταξη της γαλλικής γραμματικής στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας και σε σχέση με το μαθησιακό στυλ των μαθητών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

L'intégration de la grammaire française à l'école primaire grecque en vue du développement de la compétence communicative en fonction des styles d'apprentissage des apprenants
Η ένταξη της γαλλικής γραμματικής στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας και σε σχέση με το μαθησιακό στυλ των μαθητών

ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ, ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ
ΚΑΚΑΡΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
Ce mémoire a comme sujet d'examiner dans quelle mesure et sur quels paramètres l'enseignement de la grammaire française à des apprenants du Primaire, adapté à la théorie des intelligences multiples et au type d'apprentissage des apprenants, peut amener à de meilleurs résultats par rapport à la méthode traditionnelle de l'enseignement. Convaincues que notre public n'est pas reparti en ‹‹ bons ›› et en ‹‹ mauvais ›› apprenants, en apprenants ‹‹ plus intelligents ›› et en ‹‹ moins intelligents ››, nous avons voulu étudier si les apprenants peuvent être amenés au savoir à travers notre enseignement qui mobilise leurs intelligences dominantes et vise à la découverte et le développement des intelligences moins développées. Pour ce faire, nous nous sommes appuyées à la théorie des intelligences multiples de Gardner et à la théorie de la Pédagogie Différenciée. Dans la partie théorique du mémoire, en recourant dans le temps, nous avons focalisé sur le rôle et l'importance de l'intégration de la grammaire à l'enseignement de la langue française surtout par rapport au développement de la compétence communicative. Ensuite, nous nous sommes référées à la théorie de Gardner et, en analysant les différents types de l'intelligence, nous avons repéré des stratégies d'apprentissage convenables à chacun d'entre eux. Enfin, nous nous sommes occupés des principes de la Pédagogie Différenciée, de son lien indissociable avec la création des motivations chez les apprenants concernant leur participation à la procédure de l'apprentissage et, focalisant toujours sur le développement de la compétence communicative, nous avons recherché des activités convenables pour des apprenants qui apprennent le français comme deuxième langue étrangère. La partie pratique du mémoire consiste en la présentation de la recherche réalisée chez deux groupes d'apprenants du primaire constitués de 14 et 17 apprenants. D'abord, nous avons défini l'objectif et les questions sur lesquelles notre recherche s'est centrée. Ensuite, nous avons présenté la planification des séances pour chaque groupe afin d'enseigner la formation du pluriel : nous avons fourni au premier groupe un enseignement selon la méthode traditionnelle, tandis qu'au deuxième groupe, notre enseignement s'est appuyé aux intelligences multiples de nos apprenants. Comme outils pour notre recherche, nous avons utilisé un questionnaire que nous avons distribué aux apprenants du deuxième groupe afin de repérer leurs intelligences dominantes, un test complété par les apprenants de tous les deux groupes avant et après les cours et les fiches d'observation qui ont été complétées pendant les cours par les enseignants de tous les deux groupes. Nous avons prévu des activités cognitives, ludiques et créatives visant à mobiliser l'intérêt de tous les apprenants et à améliorer la procédure d'apprentissage. Les résultats de la recherche ont souligné la contribution de l'exploitation des intelligences multiples des apprenants à l'amélioration des résultats de l'enseignement de la grammaire française à des apprenants du primaire. En guise de conclusion, nous dirions que nous avons tenté de proposer de différents modes d'enseignement d'un phénomène grammatical, qui offrent à chaque apprenant l'occasion d'un travail autonome à travers l'approche individualisée et le développement de ses compétences individuelles.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να εξετάσει σε ποιο βαθμό και με ποιες παραμέτρους η διδασκαλία της γαλλικής γραμματικής σε μαθητές του Δημοτικού, προσαρμοσμένη στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και στον μαθησιακό τύπο των μαθητών, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Πεπεισμένοι ότι το μαθητικό μας κοινό δε διακρίνεται σε ‹‹ καλούς ›› και σε ‹‹ κακούς ›› μαθητές, σε ‹‹ περισσότερο έξυπνους ›› και σε ‹‹ λιγότερο έξυπνους ›› μαθητές, θελήσαμε να μελετήσουμε κατά πόσο ο μαθητής δύναται να οδηγηθεί στη γνώση, μέσω της διδασκαλίας μας, η οποία κινητοποιεί τις κυρίαρχες ευφυΐες του και στοχεύει στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων ευφυϊών του. Για να επιτευχθεί ο σκοπός μας, βασιστήκαμε στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner καθώς και στη θεωρία της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής. Στο θεωρητικό μέρος της διπλωματικής εργασίας, ανατρέχοντας στον χρόνο, εστιάσαμε στο ρόλο και τη σημασία της ένταξης της γραμματικής στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας κυρίως σε σχέση με την ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας. Στη συνέχεια, αναφερθήκαμε στη θεωρία του Gardner και αναλύοντας τους πολλαπλούς τύπους της νοημοσύνης, εντοπίσαμε στρατηγικές εκμάθησης κατάλληλες για τον κάθε τύπο ξεχωριστά. Τέλος, ασχοληθήκαμε με τις αρχές της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής, στην άρρηκτη σχέση της με τη δημιουργία κινήτρων στους μαθητές για συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης και, εστιάζοντας πάντα στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας, αναζητήσαμε δραστηριότητες κατάλληλες για μαθητές Δημοτικού που διδάσκονται τη Γαλλική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Το πρακτικό μέρος της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από την παρουσίαση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δύο ομάδες μαθητών Δημοτικού αποτελούμενες από 14 και 17 άτομα αντίστοιχα. Αρχικά, καθορίσαμε τον στόχο και τα ερωτήματα στα οποία βασίστηκε η έρευνά μας. Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε τα σχέδια μαθημάτων για την κάθε μία ομάδα προκειμένου να διδάξουμε τον σχηματισμό του πληθυντικού: η πρώτη ομάδα διδάχτηκε με την παραδοσιακή μέθοδο, ενώ στη δεύτερη η διδασκαλία μας στηρίχτηκε στους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης των μαθητών. Τα εργαλεία για την έρευνά μας ήταν ένα ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε στους μαθητές της δεύτερης ομάδας προκειμένου να εντοπίσουμε τους κυρίαρχους τύπους νοημοσύνης των μαθητών μας, ένα τεστ που συμπληρώθηκε από τους μαθητές και των δύο ομάδων πριν και μετά τα μαθήματα, και φυλλάδια παρατήρησης που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και για τις δύο ομάδες. Στα προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων προβλέψαμε δραστηριότητες γνωστικές, παιγνιώδεις και δημιουργικές στοχεύοντας να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον όλων των μαθητών και να βελτιώσουμε τη διαδικασία της μάθησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας τόνισαν τη συμβολή της αξιοποίησης των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης των μαθητών στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας της γαλλικής γραμματικής σε μαθητές Δημοτικού. Εν κατακλείδι, θα λέγαμε ότι επιχειρήσαμε να προτείνουμε διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας ενός γραμματικού φαινομένου, οι οποίοι προσφέρουν στον κάθε μαθητή την ευκαιρία για αυτόνομη εργασία μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης και ανάπτυξης των επιμέρους δεξιοτήτων του.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Πολλαπλές νοημοσύνες
Compétence communicative
Enseignement différencié
Intelligences multiples
Επικοινωνιακή δεξιότητα
Διδασκαλία Γαλλικής Γραμματικής
Enseignement de la grammaire française
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία


Γαλλική γλώσσα

2017-10-16T08:54:38Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

143
0
9
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.