Η επιμόρφωση των καθηγητών στις ΤΠΕ. Γνώμες και ανάγκες για επιμόρφωση. Έρευνα στους καθηγητές της Γαλλικής γλώσσας της ΔΕ, στην Αθήνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

La formation des enseignants sur les TICE. Opinions et besoins en formation. Enquête de terrain réalisée auprès des enseignants du FLE dans l’enseignement secondaire de la région d’Athènes.
Η επιμόρφωση των καθηγητών στις ΤΠΕ. Γνώμες και ανάγκες για επιμόρφωση. Έρευνα στους καθηγητές της Γαλλικής γλώσσας της ΔΕ, στην Αθήνα

Παραφόρου, Ελένη

Τσίγκρη, Χρυσούλα
Βοσκάκη, Ουρανία

0
L’apport des TICE dans l’enseignement est incontestable et ouvre de nouvelles perspectives. Les enseignants devront avoir une formation pas seulement technique mais à des fins pédagogiques aussi. L’objectif de cette étude est d’examiner l’apport des TICE dans l’enseignement du FLE et le rôle de l’enseignant. La familiarisation des enseignants avec l’ordinateur, l’intégration des TICE dans l’enseignement, les attentes d’une formation sur les TICE sont certains des résultats de notre enquête, qui nous ont permis d’interpréter les opinions des enseignants grecs et de présenter nos propositions sur la formation des enseignants sur les TICE.
Η συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη και ανοίγει καινούργιες προοπτικές. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν μία επιμόρφωση όχι μόνο τεχνική αλλά και για παιδαγωγικούς σκοπούς. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Γαλλικών ως ξένη γλώσσα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τον υπολογιστή, η ένταξη των ΤΠΕ στην διδασκαλία, οι προσδοκίες από την επιμόρφωση στις ΤΠΕ είναι κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, τα οποία μας επέτρεψαν να ερμηνεύσουμε τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών και να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επάνω στις ΤΠΕ.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

TICE
enseignants
formation


Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2017-09-30
2017-10-16T08:54:57Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
82
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.