Θεολογική Ανθρωπολογία στον Γρηγόριο τον Θεολόγο και στον K. Jaspers

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Θεολογική Ανθρωπολογία στον Γρηγόριο τον Θεολόγο και στον K. Jaspers

Αλεξανδρή, Στέλλα

Τερέζης, Χρήστος
Καπρούλιας, Απόστολος

Κεντρικό στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προσέγγιση της Ανθρωπολογίας υπό θεολογικούς όρους του φιλοσόφου K. Jaspers και του Πατέρα και διανοητή της Εκκλησίας Γρηγορίου του Θεολόγου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην πορεία της φιλοσοφικής έρευνας του πρώτου και στο έργο του κορυφαίου πνευματικού άνδρα της Εκκλησίας. Η ανά χείρας εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, από τα οποία τα τρία πρώτα αφορούν στην ανθρωπολογική θεώρηση του Γερμανού διανοητή και τα δύο τελευταία εστιάζουν στην Ανθρωπολογία της Ορθόδοξης Θεολογίας, μέσα από την ευγλωττία και τον μελίρρυτον λόγο του Ναζιανζηνού. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται βιογραφικά στοιχεία του K. Jaspers, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η φιλοσοφική θεώρησή του για τον υπαρξισμό, και η ανάπτυξη στη συνέχεια της συγγραφικής δραστηριότητάς του. Ακολουθεί η των ονομάτων επίσκεψις, ο προσδιορισμός των εννοιών, τις οποίες ενέταξε στην φιλοσοφική του θεώρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της ανθρωπολογικής θεώρησης του φιλοσόφου, γίνεται αναφορά στην καντιανή προπαρασκευή την οποία έλαβε υπόψη και εστιάζει στον τρόπο ύπαρξης του ανθρώπου, δίδοντας διέξοδο σε υπαρξιακά προβλήματα, τονίζοντας την σημασία της Υπόστασης στον ιστορικό χρόνο. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται εν συντομία η ανθρωπολογική θεώρηση της Ορθόδοξης Θεολογίας με εστίαση στην απόλυτη ελευθερία -η οποία χαρακτηρίζει την δημιουργία του ανθρώπου- και στον εσχατολογικό χαρακτήρα της δημιουργίας της, τονίζοντας την απάντηση που δίδει ο Χριστιανισμός στα υπαρξιακά ερωτήματα μέσω της Ενσάρκωσης. Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται η άποψη του Γρηγορίου του Θεολόγου για την ανθρώπινη ύπαρξη και αναλύονται οι υπαρξιακές αναζητήσεις του. Τέλος, στα συμπεράσματα τίθενται, αφενός, οι διαφορές προσέγγισης των δύο πυλώνων του πνεύματος, που επί της ουσίας αντανακλούν τις διαφοροποιήσεις της θεολογίας από την φιλοσοφία και, αφετέρου, γίνεται προσπάθεια «πρόσληψης» των κοινών σημείων τους, σε ένα νέο «πάντρεμα» μίας θεολογικής θεώρησης του ανθρώπου με όρους της νεότερης και σύγχρονης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, δίδοντας απαντήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο το να καλύψουν τις ψυχολογικές, τις συναισθηματικές ανάγκες του ανθρώπου μέσα από έναν ελεύθερο στοχασμό.
The main aim of this study is the approach of Anthropology under the theological terms of the philosopher K. Jaspers and the Father and thinker of the Church,Gregory the Theologian, as reflected in the course of the philosophical research of the first and in the work of the great spiritual man of the Church. This paper is structured in five chapters, the first three of which refer to the anthropological view of the German thinker, and the latter two focus on the Anthropology of Orthodox Theology, through the eloquence and the bloody discourse of the Nazianzinus. In the first chapter, K. Jaspers' biographical data is presented in order to understand the context in which his philosophical view of existentialism was shaped, and the subsequent development of his writing. The following is the name of the visit, the definition of the concepts, which he included in his philosophical view. The third chapter attempts to analyze the anthropological view of the philosopher, reference is made to the kantian preparation which he has taken into account and focuses on the mode of existence of man, giving way to existential problems, emphasizing the importance of the Existence in the historical time. In the fourth chapter, the anthropological view of Orthodox Theology is focused on the absolute freedom - which characterizes the creation of man - and the eschatological nature of its creation, highlighting the answer given by Christianity to existential questions through the Incarnation. Then, in the fifth chapter, Gregory the Theologian's view of human existence is presented and its existential quests are analyzed. Finally, the conclusions point to differences in the approach of the two pillars of the spirit, which in essence reflect the differences in theology from philosophy, and on the other hand, attempts to "recruit" their common points into a new "marriage" of a theological view of man in terms of modern and contemporary European philosophy, giving answers that aim to cover the psychological, emotional needs of man through a free thought.
Περιέχει : σχήματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Θεολογική Ανθρωπολογία
K. Jaspers
Υπαρξισμός
Γρηγόριος Θεολόγος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-16T09:17:23Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
108
309*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.