Adult Training Programs in the Apparel Sector, and the Influence of Robotics on Trainee Employability

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Τα Προγράμματα Κατάρτισης Ενηλίκων στο Τομέα της Ένδυσης, και η επιρροή της ρομποτικής στην Απασχολησιμότητα των Καταρτιζομένων
Adult Training Programs in the Apparel Sector, and the Influence of Robotics on Trainee Employability

Γκαϊδατζή, Ελένη

Τσιμπουκλή, Άννα
Βιρβιδάκη , Αικατερίνη

Στην παρούσα έρευνα γίνεται αναφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) στην ειδικότα της Ένδυσης. Έχει παρατηρηθεί μια διάσταση στην τεχνολογική εξέλιξη της βιομηχανίας των ενδυμάτων ανάμεσα στις προηγμένες χώρες και στην Ελληνική βιοτεχνία και βιομηχανία. Αυτές οι εταιρίες στελεχώνονται από τους αποφοίτους των ΙΕΚ και άλλων παρόμοιων σχολών, συνεπώς είναι επιβεβλημένη η κατάρτισή τους σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους. Μετά από αναζήτηση των βιβλιογραφικών πηγών, δεν βρέθηκε κάποια έρευνα που να έχει ασχοληθεί με το θέμα στην Ελλάδα. Η έρευνα αυτή έχει στόχο να βρει απαντήσεις στους τρόπους εκσυγχρονισμού της κατάρτισης των ενηλίκων εκπαιδευομένων στην τεράστια βιομηχανία του ενδύματος και της μόδας. Η αλματώδης αύξηση της ρομποτικής και στον κλάδο της παραγωγής ενδυμάτων, έρχεται σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς τρόπους, που ενώ είναι χρήσιμοι, δεν είναι ανταγωνιστικοί στην μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων. Χρησιμοποιούνται κάποια στοιχεία από Ελληνικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς που δίνουν πληροφορίες για τα επαγγέλματα και την απασχολησιμότητα. Η έρευνα χρησιμοποίησε τη μέθοδο της συνέντευξης σε επιλεγμένα άτομα που έχουν άμεση σχέση με τον κλάδο της ένδυσης είτε ως εκπαιδευόμενοι είτε ως εκπαιδευτές. Με την επίδειξη ενός έργου τέχνης του 1770, που απεικονίζει παραδοσιακούς τρόπους κατασκευής ενδύματος, και με τη διαδικασία του αποπροσανατολιστικού διλλήματος της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τα ερωτήματα που τίθενται οδηγούν στον κριτικό στοχασμό για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών στην ειδικότητα της ένδυσης. Οι ερωτώμενοι τόνισαν την αναντικατάστατη αξία της χειρονακτικής εργασίας και την συνεισφορά της στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, αλλά και της τόνωσης της ψυχολογίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα της έρευνας μέσω των συνεντεύξεων καταλήγουν μεν στην αξιοποίηση των παραδοσιακών τεχνικών ειδικά σε περιπτώσεις υψηλής ραπτικής και ειδικών κατασκευών, θέτουν όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση και την αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων με χρήση ειδικού λογισμικού, συστημάτων CAD-CAM, και αυτόματων ραπτομηχανών για την ενσωμάτωση των αποφοίτων των σχολών στο εργατικό δυναμικό, και αυτή είναι η συνεισφορά της παρούσας έρευνας.
tables, figures, diagrams, pictures,
In the present study we refer to the training programs of IEK (Vocational Training Institutes) in the Apparel Specialist. A gap has been observed in the technological development of the clothing industry between advanced countries and in the Greek crafts and industry. These companies are staffed by graduates of IEK and other similar schools, so it is imperative to train them according to modern methods. After searching the bibliographic sources, no research has been found that has dealt with the issue in Greece. This research aims to find answers to ways to modernize the training of adult learners in the vast clothing and fashion industry. The rising growth of robotics in the clothing industry is in contrast to traditional ways that, while useful, are not competitive in future job prospects of the trainees. Some data are used by Greek and European agencies and organizations that provide information on jobs and employability. The survey used the interview method to select individuals directly related to the clothing industry either as trainees or as trainers. With the demonstration of an art work of 1770 of Antoine Raspal, depicting traditional ways of clothing fabrication, and the process of the Disorienting Dillema of Transformative Learning in Adult Learning, the questions posed lead to a critical reflection on the modernization of curricula in clothing specialty. Respondents emphasized the irreplaceable value of manual labor and its contribution to Greece's cultural heritage, as well as stimulating psychology on an individual and group level. The results of the research through the interviews lead, on the one hand, to the need of exploitation of traditional techniques, especially in the case of haute – couture and special constructions, but as a necessary condition, on the use of modern methods using special software, CAD systems and automatic sewing machines. The integration of the vocational school graduates in the workforce can be achieved by these means, and this is the contribution of this research.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Κατάρτιση and Vocational Training
CAD- CAM
Απασχολησιμότητα and Employability
Εκπαίδευση Ενηλίκων and Adult Education
Παραδοσιακή Μοδίστρα and Traditional Dressmaker
Ρομποτική and Robotics


Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-09T06:38:17Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
28
95
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.