The contribution of foreign languages and the implementation of a pilot program for learning Italian, through autobiographical memory as an effective method of education for the second adult life.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΗΣ «ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΗΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
The contribution of foreign languages and the implementation of a pilot program for learning Italian, through autobiographical memory as an effective method of education for the second adult life.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΧΑΣΙΔΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΑ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ, ΑΝΝΑ

Περιέχει: πίνακες, κυκλικά διαγράμματα
Learning a foreign language, at any age, can only be for benefit, as it reduces the decline in mental functions, keeps the brain young, and, most importantly, slows older age dementia significantly. The aim of this essay is first and foremost to make readers of any age think, or even persuade them, especially if they are reluctant to learn foreign languages, of the benefits they will gain through practice. Beyond knowledge, bilingualism or multilingualism preserve the mental functioning of the brain in a good state, because they are better at exercising. Therefore, if people at the age of maturity have left the idea of starting a new language, they should reconsider. The purpose of this thesis is to fill the existing void in the field of teaching and learning foreign languages through the autobiographical method. It is a subject that has not been a part of a research or a thesis to this day, however the importance that it concludes. The essay consists of the theoretical part, in which the writer presents the different existing theories concerning the matter of teaching adults and the problems that the adults are faced with, while learning a new language. In addition, the essay concludes an analytical reference to the matter of autobiographical memory as a teaching technique. Beyond the theoretical part, the thesis consists of a research part as well. The researcher organized a pilot program for teaching Italian to individuals of second adult life, using the autobiographical method as a teaching technique. There is a twofold purpose for this pilot program. First of all, it was a great contribution to the research, because at the end of the pilot program the individuals filled in a questionnaire. But most of all, the current pilot program fulfilled one of the most important purposes of this thesis: to convince the people of third age to engage in real knowledge and not just the plain transfer of it. In conclusion, the current thesis is a really useful tool for anyone who wishes to learn more about the matter of learning a second language through the autobiographical method. Even more, the research part of the thesis is a representative model of a teaching program that uses the autobiographical method. The writer presents each and every lesson that was conducted, in an analytical way, and also gives information about her way of thinking, as an educator, and the way she manages to approach the adult learners. The sample of 32 people that took part in the pilot program and filled in the questionnaire, might not be a huge one, however it helped the researcher to extract a number of important conclusions.
Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν πραγματοποιηθεί, μόνο ευεργετικά μπορεί να λειτουργήσει σε έναν άνθρωπο, καθώς μειώνει την έκπτωση των νοητικών του λειτουργιών και διατηρεί νεανικό τον εγκέφαλο. Ο πρώτος και βασικότερος στόχος της εργασίας είναι να προβληματίσει ή και να πείσει ακόμη τον αναγνώστη κάθε ηλικίας, κυρίως αν είναι διστακτικός ως προς την εκμάθηση ξένων γλωσσών, να σκεφτεί τα οφέλη που θα αποκομίσει κατά την εξάσκηση. Πέρα από την γνώση, η διγλωσσία ή η πολυγλωσσία διατηρούν σε καλή κατάσταση τη νοητική λειτουργία του εγκεφάλου γιατί τον γυμνάζουν καλύτερα. Γι’ αυτό το λόγο, εάν τα άτομα στην ηλικία της ωριμότητας έχουν εγκαταλείψει την ιδέα να ξεκινήσουν μια καινούργια γλώσσα, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καλύψει ένα κενό που υφίσταται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω της αυτοβιογραφικής μεθόδου. Πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο δεν υφίσταται κάποια ολοκληρωμένη μελέτη έως σήμερα, παρά την εξαιρετική σημασία και το ενδιαφέρον που αυτό παρουσιάζει. Η εργασία περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος στο οποίο παρουσιάζονται οι διαφορετικές απόψεις που έχουν εκφραστεί σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, τη δια βίου μάθηση, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες κατά τη διαδικασία αυτή. Επιπλέον, γίνεται εμβάθυνση όσον αφορά στο ζήτημα της αυτοβιογραφικής μεθόδου ως εργαλείο διδασκαλίας. Πέρα από το θεωρητικό, η εργασία συντίθεται και από το ερευνητικό μέρος. Συγκεκριμένα, η ερευνήτρια πραγματοποίησε μια διδακτική παρέμβαση εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας σε ώριμους ενήλικες, χρησιμοποιώντας την αυτοβιογραφική μέθοδο διδασκαλίας. Η παρέμβαση αυτή εκπλήρωσε διττό σκοπό. Αρχικά, συνέβαλε στην ενίσχυση της έρευνας, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στο τέλος του προγράμματος από τους συμμετέχοντες, αλλά κυρίως εκπλήρωσε έναν από τους πρωτεύοντες σκοπούς της εργασίας: την αύξηση της εμπλοκής ατόμων της τρίτης ηλικίας στη γνώση και όχι την απλή μεταφορά γνώσης. Στο σύνολό της η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβαθύνει στο ζήτημα της διδασκαλίας μιας δεύτερης γλώσσας μέσω της αυτοβιογραφικής μεθόδου. Πολύ δε περισσότερο, το ερευνητικό τμήμα της εργασίας αποτελεί υπόδειγμα μιας διδακτικής παρέμβασης που έχει ως εργαλείο διδασκαλίας την αυτοβιογραφική μνήμη, καθώς παρουσιάζεται λεπτομερώς το κάθε μάθημα που πραγματοποιήθηκε και το σκεπτικό της εκπαιδευτικού, ώστε να προσεγγίσει τους ώριμους ενήλικες-μαθητές και να τους κινητοποιήσει. Παρά το σχετικά μικρό δείγμα εκπαιδευόμενων το οποίο χρησιμοποιήθηκε, είναι δεδομένο ότι αυτό συνέβαλε στην εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων σχετικά με το ζήτημα.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ


Ελληνική γλώσσα

2018-09-23
2018-10-09T06:39:18Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

112
2
15

Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.