Εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Αξιολόγηση των προγραμμάτων της πρώτης και δεύτερης περιόδου από τους επιμορφούμενους στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ: Αξιολόγηση των προγραμμάτων της πρώτης και δεύτερης περιόδου από τους επιμορφούμενους στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Γούλα, Παρασκευή

Κιουλάνης, Σπυρίδων
Χλαπάνης, Γεώργιος Ερρίκος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων, με τίτλο "Εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ", από τους επιμορφούμενους στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τα οποία υλοποιήθηκαν από τον Μάιο ως τον Ιούνιο του 2017 (πρώτη περίοδος) και από το Δεκέμβριο 2017 ως τον Μάρτιο του 2018 (δεύτερη περίοδος), με βάση το παραδοσιακό μοντέλο. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι απόψεις των επιμορφούμενων για την οργάνωση των προγραμμάτων, για τους επιμορφωτές – εκπαιδευτές ενηλίκων και για το βαθμό χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (moodle). Για το λόγο αυτό έγινε χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Για τη διενέργεια ποσοτικής έρευνας οι επιμορφούμενοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και η έρευνα συμπληρώθηκε και με ποιοτική μέθοδο με τη λήψη ατομικών συνεντεύξεων, προκειμένου να γίνει τριγωνοποίηση. Έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων, προέκυψε ότι οι επιμορφούμενοι είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι από τους παράγοντες οργάνωσης του προγράμματος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ. Περαιτέρω, οι επιμορφωτές εφάρμοσαν τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (moodle) δεν είναι ικανοποιητικά.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The aim of this paper is to evaluate the programs titled "Introductory Training for the Educational Utilization of ICT, B1 Training Level ICT" by the trainees in the Regional Unit of Pieria, which were implemented from May to June 2017 (first period ) and from December 2017 to March 2018 (second period), based on the traditional model. In particular, the views of the trainees on program organization, adult educators and trainers and the degree of use of the electronic platform (moodle) are explored. For this reason, quantitative and qualitative methods were used. During the quantitative survey the trainees completed questionnaires and the survey was supplemented by a qualitative method with individual interviews in order to triangulate. After the data was processed, it was revealed that the trainees are generally satisfied with the organizational factors of the B1 level ICT training program. Further, the trainers applied the principles of adult education. However, the results for the use of the electronic platform (moodle) are not satisfactory.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Οργάνωση προγραμμάτων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα (moodle)
Επιμορφωτές-εκπαιδευτές ενηλίκων
Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ
Αξιολόγηση προγραμμάτων


Ελληνική γλώσσα

2018-10-09T07:02:16Z
2018-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

66
167
4*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.