Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Δούρη, Αναστασία

Καλογρίδη, Σοφία
Κοντονή, Άννα

Στην παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των κινήτρων και των παραγόντων που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ελκύουν ολοένα και περισσότερο ερευνητικό ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της ανομοιογένειας που τις χαρακτηρίζει, αλλά και εξαιτίας της σημαντικής αύξησης που παρατηρείται στην εκδήλωσή τους τόσο στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, όσο και στις γενικές σχολικές τάξεις. Συνεπώς, η αποτελεσματική επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες αναδεικνύεται πλέον σε επιτακτική ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 100 εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κορινθίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με κλειστού τύπου ερωτήσεις και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με τη χρήση στατιστικών ελέγχων. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η βασική εκπαίδευση δεν προσφέρει επαρκή κατάρτιση στις Μαθησιακές Δυσκολίες, ενώ οι συμμετέχοντες εκτιμούν ως μεγάλη την ανάγκη επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή. Η μη συμμετοχή στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων αναδείχθηκε ως το σημαντικότερο εμπόδιο για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες, ενώ η συνάφεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες αναδείχθηκε ως το πιο ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή στα προγράμματα αυτά, μαζί με το συνδυασμό της θεωρητικής κατάρτισης με την πρακτική εξάσκηση.
The purpose of this research is to investigate the training needs of primary education teachers in learning difficulties, together with the investigation of the motivation and the factors that prevent the participation of teachers in relevant training programs. Learning Difficulties are increasingly attracting research, not only because of their heterogeneity, but also because of the significant increase in both in Special Education Schools and in General Schools. Consequently, the effective training of Primary Education Teachers in Learning Difficulties is now becoming an imperative need. In this context, a quantitative research was conducted on a sample of 100 teachers from primary schools in Corinth, in order to investigate their training needs in Learning Difficulties. A self – referral questionnaire with closed – ended questions was used to collect the data, and the data collected was analyzed using statistical analyses. Analyses revealed that basic education did not provide adequate training in Learning Difficulties, while participants considered the need for training in Special Education to be great. Inability to participate in the design of the training programs became the most important obstacle for the participation of the teachers in the training programs in learning difficulties, while the relevance to their educational needs emerged as the most powerful motivator for participation in these programs, together with the combination of theoretical training with practical training.
πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Μαθησιακές Δυσκολίες
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Θεωρίες Μάθησης Ενηλίκων


Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-09T07:08:58Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

102
3
172*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.