δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνεστραμμένη τάξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Μία έρευνα δράσης
Action research on a study of flipped classroom in Primary Education

Στέφας, Ιωάννης

Μουζάκης, Χαράλαμπος
Λιοναράκης, Αντώνιος
Σπανακά, Αδαμαντία

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης σε ένα τμήμα της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου με 14 μαθητές, στο μάθημα της Γεωγραφίας, κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Η ανεστραμμένη τάξη αποτελεί ένα σχετικά νέο μοντέλο διδασκαλίας, που συνδυάζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την τεχνολογία με την εμπειρική μάθηση μέσα στην τάξη, αξιοποιεί και χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για τη διδασκαλία μέσα κι έξω από τη σχολική τάξη και εισάγει την εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή αλλά και μεταξύ των μαθητών. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την αξιοποίηση της πλατφόρμας Edmodoκαι καλείται να απαντήσει σε ποιο βαθμό η εφαρμογή της μπορεί να επιφέρει μαθησιακά αποτελέσματα πιο πλούσια σε σχέση με τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα της παραδοσιακής διδασκαλίας, πώς μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διεργασία και κατά πόσο οι μαθητές αντλούν ικανοποίηση ότι πέτυχαν τον στόχο τους από τη συμμετοχή τους σε αυτή τη δράση. Ως ερευνητικός σχεδιασμός επιλέχθηκε η έρευνα δράσης και ως εργαλεία συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ημερολόγιο καταγραφής της ροής των δραστηριοτήτων των μαθητών ανά διδακτική ώρα, ερωτηματολόγιο, ημιδομημένες συνεντεύξεις κι ο κριτικός φίλος. Τα αποτελέσματα της έρευνας δράσης έδειξαν ότι η εφαρμογή της μεθόδου της ανεστραμμένης τάξης στην Ε΄ Δημοτικού είχε μόνο θετικά αποτελέσματα στους μαθητές και επιβεβαίωσε τα σημαντικά οφέλη που αναφέρει η διεθνής και η ελληνική βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, ενεργοποίησε όλους τους μαθητές, ακόμη και τους αδύναμους, έφερε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία, συνέβαλε στην καλύτερη διαχείριση του διδακτικού χρόνου και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών και τους πρόσφερε ικανοποίηση. Προτείνεται να δοκιμαστεί ως μέθοδος σε περισσότερα μαθήματα, για περισσότερες ώρες και σε περισσότερες τάξεις, ώστε να εξαχθούν περισσότερα έγκυρα αποτελέσματα και να καταλήξουμε σε γενικότερα συμπεράσματα. Λέξεις κλειδιά: Ανεστραμμένη τάξη, Ανοιχτή κι εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo, εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
This study aims at investigating the application of the model of flipped classroom in a class of Sixth Grade of Primary School with 14 students in the subject of Geography during the school year 2017-18. Flipped classroom is a relatively new model of teaching which combines distance learning and technology with experiential learning, applies and makes use of new technologies in teaching inside and outside the classroom and introduces distance learning between teacher and student as well as among students themselves. The aim of this study is to investigate the effectiveness of the application of flipped classroom in Primary education with the use of Edmodo platform. It also addresses issues like the extent to which the application of the model of flipped classroom can contribute to gaining better education results rather than using traditional teaching, how it can enhance participation of students in learning process, and whether students derive satisfaction of achieving their goals through their participation in this action. Action research was chosen as a research methodology and the data collection tools which were chosen involved a diary where daily activities of students per lesson were registered, a questionnaire, semi-structured interviews and a critical friend. The findings of the action research showed that the application of flipped classroom method in the Fifth Grade of Primary School had only positive impact on students and confirmed the great benefits that are reported in literature, both Greek and worldwide. More specifically it activated all students, even the weaker ones, it brought about better learning results in comparison to traditional teaching methods, it contributed to handling teaching time more effectively and to developing student creativity and it offered them satisfaction. It is recommended to be used as a method in more subjects, for more hours and in more classes so as to extract more valid results and reach more general conclusions. Key words: Flipped classroom, Open distance education, Edmodo learning platform, teaching material for distance learning.
Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης σε ένα τμήμα της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου με 14 μαθητές, στο μάθημα της Γεωγραφίας, κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Ανοιχτή κι εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
Ανεστραμμένη τάξη


Ελληνική γλώσσα

2018-10-09T07:20:15Z
2018-07-31


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

38
106
7

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.