Η υποστήριξη που παρέχει ο διδάσκων προς τους διδασκόμενους σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κύπρου και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοTeachers' support to learners in two different distance learning environments: University of Nicosia Cyprus and University of Peloponnese
Η υποστήριξη που παρέχει ο διδάσκων προς τους διδασκόμενους σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κύπρου και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τσιγαρίδας, Δημήτριος

Γκιόσος, Ιωάννης
Λιοναράκης, Αντώνιος
Παπαδημητρίου, Σοφία

1
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι απόψεις των αποφοίτων δυο μεταπτυχιακών προγραμμάτων, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΕΑΕ), και του «Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΤΟΔΑ), σχετικά με την υποστήριξη που δέχτηκαν από τους διδάσκοντές τους, αλλά και το είδος της υποστήριξης που οι ίδιοι αναζητούσαν, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα ανωτέρω ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια κριτική διερεύνηση σχετικά με την ακαδημαϊκή, ψυχολογική, τεχνολογική και πρακτική υποστήριξη των φοιτητών από τους καθηγητές τους, σε τρία διαφορετικά επίπεδα, στο εννοιολογικό, στο λειτουργικό και στο επίπεδο διασφάλισης ποιότητας σπουδών. Το χρονικό πλαίσιο του σχεδιασμού, της διεξαγωγής και της ολοκλήρωση της έρευνας ήταν από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2018, και το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε ήταν αυτό της ποιοτικής προσέγγισης. Η τεχνική της συλλογής των δεδομένων ήταν αυτή της τηλεφωνικής συνέντευξης, με ερωτήσεις ανοικτού τύπου σε δείγμα 10 διδασκομένων, οι οποίοι επιλέχθηκαν με σκόπιμη δειγματοληψία, και τα δεδομένα των συνεντεύξεων αναλύθηκαν με την μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Από τα βασικά ευρήματα της έρευνας ήταν ότι, οι διδάσκοντες προσέφεραν πρωτίστως ακαδημαϊκή υποστήριξη στους διδασκομένους τους και έπειτα συναισθηματική, πρακτική, και τεχνολογική, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυαν και την δυναμική της ομάδας. Επίσης οι διδασκόμενοι από το ΕΑΕ έμειναν σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι από την υποστήριξη των διδασκόντων τους με κάποιες βέβαια εξαιρέσεις, ενώ περισσότερες διαφοροποιήσεις σε θέματα υποστήριξης προέκυψαν μεταξύ των διδασκομένων του ΤΟΔΑ. Στη βάση των ευρημάτων της έρευνας φαίνεται ότι ο διδάσκων ταυτόχρονα με τα παραπάνω φαίνεται να λειτουργούσε και ως καταλύτης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενεργοποιώντας τις μαθησιακές διαδικασίες που ήταν απαραίτητές, ώστε οι διδασκόμενοι να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία ενεργά, αλλά και η αλληλεπίδραση μεταξύ των διδασκομένων να είναι ενισχυμένη.
The aim of this research was to investigate the views of students of two postgraduate programs, Special Education and Education of the University of Nicosia (EAE), and of the "Department of Sports Organization and Management" of the University of Peloponnese (TODA), regarding the support received from their teachers, but also the type of support they were looking for during their studies at the above institutions. More specifically, a critical inquiry was made on the academic, psychological, technological and practical support of students by their teachers, at three different levels, in the conceptual, functional and the quality assurance level of studies. The timing of the planning, conduct and completion of the survey was from November 2017 to July 2018, and the methodological framework followed was that of a qualitative approach. The technique of data collection was done by the telephone interview method, with open-ended questions in a sample of 10 students, selected by deliberate sampling, and the interview data was analyzed by the content analysis method. As it emerged from the results of this research it seemed that the teachers offered first of all academic support to their students and then emotional, practical, and technological, while at the same time reinforcing the team dynamics. Students from the EAE were generally satisfied with the support of their teachers with some exceptions, while more variations in support issues arose among the students of the TODA. Through this dissertation, it has been realized that research on teaching, learning and supporting distance learning environments is important and necessary, as it keeps all those who are directly concerned, who are, as the case may be, the same educational institutions providing such studies, professors who teach in their respective institutions, and finally students who decide to study distance learning.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Διδάσκων
Υποστήριξη
Διδασκόμενος
Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση


Ελληνική γλώσσα

2018-09-14
2018-10-09T08:25:45Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

44
166
2*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.