« Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την αυτεπάρκειά τους και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες , προκειμένου να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τη συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
“An investigation into the secondary teachers’ perceptions about their self-efficacy and their needs for professional development in order to implement effectively to coeducation of students with and without special educational needs”
« Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την αυτεπάρκειά τους και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες , προκειμένου να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τη συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΣΑΡΑΝΤΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ , ΚΑΦΕΝΙΑ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ , ΗΛΙΑΣ

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την αυτοαποτελεσματικότητά τους και διερευνά τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, προκειμένου να υπάρξει επιτυχής συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο τυπικό σχολείο. Καθώς οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα εφαρμογής των εκπαιδευτικών αποφάσεων και, καθώς η επιτυχής συμπερίληψη των ατόμων με Ε.Ε.Α. θα οδηγήσει σε μια θετικότερη αντίληψη της αυτοαποτελεσματικότητας, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την αντίληψη της αυτεπάρκειας των εκπαιδευτικών. Οι παράγοντες που θα διερευνηθούν είναι : α) οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αυτάρκεια τους, β) η σχέση της αυτεπάρκειας με τους παράγοντες φύλο, ηλικία, πρότερη εκπαιδευτική προϋπηρεσία (έτη διδακτικής εμπειρίας) και γνώσεις σε θέματα ειδικής αγωγής και γ) οι επιμορφωτικές ανάγκες και οι ανάγκες σε υποστηρικτικό υλικό. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 εκπαιδευτικοί σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιοχές της Αθήνας και της Χαλκίδας, οι οποίοι αποτέλεσαν ένα βολικό-ευκαιριακό δείγμα συμμετεχόντων. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ποσοτική έρευνα, μεσω της χρήσης ενός ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή. Από τα αποτελέσματα καταδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί γενικά διάκεινται θετικά απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με Ε.Ε.Α., όμως παρατηρήθηκαν διαφορές, οι οποίες αποδίδονται στο φύλο και στην πρότερη επιμόρφωση ως προς τη διαμόρφωση των αντιλήψεων της αυτεπάρκειας. Οι διαμορφούμενες αντιλήψεις της αυτεπάρκειας δεν σχετίζονται, σύμφωνα με την έρευνα, με την ηλικία και την πρότερη εκπαιδευτική εμπειρία.
Περιέχει πίνακες
The purpose of this study is to examine the perceptions secondary teachers hold about their teaching self-efficacy and their perceived needs for professional development in order to implement effectively to coeducation of students with and without special educational needs. Teachers are an important aspect in order the educational decisions to be implemented and it is known that the successful inclusion of students with special educational needs will lead to a more positive perception of self-efficacy, As a result, it is important to investigate the factors that formate the perceptions of teachers’ self-efficacy. The factors that will be investigated are : a) teachers’ perceptions of self-efficacy b) the co-relation between factors such as genger, age, former educational experience with children with special educational needs, educational experience and knowledge on special educational issues c) their needs for professional development and their needs for supportive material. The sample of this research consisted of 120 secondary education teachers of Athens and Chalkida . The data collection was performed with a quantitive research, by using a written questionnaire. The results demonstrated that teachers, overall, are positive towards the implementation of children with special educational needs and there are deferences on their perception of self-efficacy due to gender and former education on special education. Although, their perception of self-efficacy are not related with their age and their former educational experience, according to this research.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Αντιλήψεις, εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας, αυτεπάρκεια, συμπερίληψη, μαθητές με Ε.Ε.Α., επιμόρφωση, υποστηρικτικές δομές
Perceptions, secondary teachers, self-efficacy, implementation ,special needs students, professional development, supportive structures.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-21
2018-10-11T08:07:50Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

12
123
37

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.