Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων τα μαθήματα αποκλείστηκαν από τις γραπτές εξετάσεις, σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα προαγωγικών εξετάσεων του Γυμνασίου (Σχ. Έτος 2016-2017)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Investigation of the views of secondary school teachers on the changes in school final exams, specifically the exclusion of their teaching subjects from the final written examinations.
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων τα μαθήματα αποκλείστηκαν από τις γραπτές εξετάσεις, σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα προαγωγικών εξετάσεων του Γυμνασίου (Σχ. Έτος 2016-2017)

ΣΥΡΙΓΟΥ, ΣΟΦΙΑ

ΤΣΙΓΓΙΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0
This study aims to investigate the views of secondary school teachers on the changes in school final exams. As educational changes are presented as imposing from upper levels, it is important to examine the views of teachers as they are those who implement and strive to achieve the goals of change. Through a qualitative research, the views of twelve (12) teachers from the prefectures of Viotia and Attica were investigated, regarding the exclusion of their teaching subjects from the final written examinations. The collection of data was done by conducting personal structured interviews with open-ended questions. Through the research questions, the effects of educational changes at the individual level (professional satisfaction and development, didactic work) and at school level (behavior of pupils and parents) were studied in depth. An important finding of the research is the positive attitude of teachers towards change, despite their negative impact on the pupils' school performance, which seems to be in recession after the drop in the final examinations.It is clear from the results of the work that it is imperative to involve teachers in the design of educational change because teachers are directly involved in the educational process and are faced with the problems brought about by the changes. If teachers are involved in designing and testing the success or failure of their implementation in school units, they may avoid mistakes and omissions and intervene with corrective action.
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις αλλαγές στις τελικές προαγωγικές εξετάσεις του Γυμνασίου. Καθώς οι εκπαιδευτικές αλλαγές παρουσιάζονται ως επιβολή από τα ανώτερα επίπεδα, είναι σημαντικό να προβληθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών,καθώς εκείνοι είναι αυτοί που εφαρμόζουν και προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους των αλλαγών. Μέσω της ποιοτικής έρευνας διερευνήθηκαν οι απόψεις δώδεκα (12) εκπαιδευτικώναπό τους νομούς Βοιωτίας και Αττικής, αναφορικά με τον αποκλεισμό των μαθημάτων τους από τις τελικές γραπτές εξετάσεις.Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την πραγματοποίηση προσωπικών δομημένων συνεντεύξεων με ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Μέσω των ερευνητικών ερωτημάτων μελετήθηκαν εις βάθος οι επιδράσεις των εκπαιδευτικών αλλαγών τόσο σε ατομικό επίπεδο (επαγγελματική ικανοποίηση και εξέλιξη, διδακτικό έργο) όσο και σε σχολικό επίπεδο (συμπεριφορά των μαθητών και των γονέων, ευρύτερη σχολική μονάδα). Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις αλλαγές, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών στην σχολική επίδοση των μαθητών, η οποία φαίνεται πως βρίσκεται σε ύφεση μετά την μείωση των τελικώς εξεταζομένων μαθημάτων. Από τα αποτελέσματα της εργασίας καθίσταται σαφές πως είναι επιτακτική η ανάγκη για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών αλλαγών, διότι οι εκπαιδευτικοί είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία και έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα που φέρουν οι αλλαγές. Αν οι ίδιοι συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και στον έλεγχο της εφαρμογής τους στις σχολικές μονάδες, ίσως να αποφευχθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις και να παρέμβουν διορθωτικά.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

secondary
επίδραση
δευτεροβάθμια
education
απόψεις
effect
changes
εκπαίδευση
αλλαγές
views

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-10-11T08:08:42Z
2018-09-21


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

4
63
21

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.