ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ «ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ»: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

JESUS CHRIST "I AM THE RESURRECTION AND THE LIFE" : CONTEMPORARY INTERPRETATIVE APPROACH
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ «ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ»: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΒΑΪΝΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

This Master thesis is classified in the field of interpretative theology. Its topic concerns the interpretation of the pericope of Lazarus' resurrection and focuses mainly on its theological climax, specifically in the passage: "I am the resurrection and the life" (John. 11-25). The above pericope is described in detail in the Gospel of John, which is also the only one of the rest Gospel that describes the resurrection of Lazarus. This Gospel is characterized by the dramatic plot of the contained pericopes. This particular pericope does not work independently, but falls within the general atmosphere of the fourth Gospel. The theological meanings of the pericope are profound, as long as we consider that all the great Church Fathers systematically dealt with its interpretation. In particular coming from the East, the interpretations of Origen, Chrysostom and Cyril of Alexandria are presented in the Master thesis, while regarding the West the intepretation of Augustine presented, as well. The Fathers emphasize that physical death is the result of spiritual death at first place. It is sin that causes person's spiritual death, resulting thence in physical death. Modern research has dealt and is still dealing extensively with the Gospel of John and the significance of the miracles it contains. Almost all contemporary researchers converge that the miracles at the Gospel of John aim at revealing the divinity of Jesus. Actually, for Wellhausen, Walter, and Wagner, the phrase of the God-man, "I am the resurrection and the life" (John. 11, 25) "steals the show" and puts to second place the miracle of Lazarus' resurrection. The project is completed with a reference to the link between the pericope of Lazarus' resurrection and the ecclesiastical art. Lazarus' awakenning from the dead it has not only a theological meaning but also a pictorial one. Lazarus' Saturday (Celebration of Lazarus' resurection) occupies a special place in the divine worship and painting of the Orthodox Church.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
Η ανά χείρας διπλωματική εργασία κατατάσσεται στον κλάδο της ερμηνευτικής θεολογίας. Το θέμα της αφορά στην ερμηνεία της περικοπής της αναστάσεως του Λαζάρου και επικεντρώνεται κυρίως στη θεολογική κορύφωσή της και συγκεκριμένα στο χωρίο: «ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ιω. 11, 25). Η παραπάνω περικοπή περιγράφεται λεπτομερώς στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο είναι και το μοναδικό από τα υπόλοιπα τρία που περιγράφει την ανάσταση του Λαζάρου. Το εν λόγω Ευαγγέλιο χαρακτηρίζεται από δραματική πλοκή των περικοπών που περιέχει. Η συγκεκριμένη περικοπή δε λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά εντάσσεται στο γενικότερο κλίμα του τετάρτου Ευαγγελίου. Βαθιά είναι τα θεολογικά νοήματα της περικοπής αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι όλοι οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας ασχολήθηκαν συστηματικά με την ερμηνεία της. Συγκεκριμένα, από την Ανατολή παρουσιάζονται στη διπλωματική εργασία οι ερμηνείες των Ωριγένη, Χρυσοστόμου και Κυρίλλου Αλεξανδρείας και από τη Δύση του Αυγουστίνου. Οι Πατέρες τονίζουν ότι ο σωματικός θάνατος είναι αποτέλεσμα του πνευματικού θανάτου πρώτα. Η αμαρτία είναι που νεκρώνει τον άνθρωπο πνευματικά με αποτέλεσμα να επέλθει στη συνέχεια και ο σωματικός θάνατος. Η σύγχρονη έρευνα ασχολήθηκε και ασχολείται διεξοδικά με το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και τη σημασία των θαυμάτων που περιέχει. Σχεδόν όλοι οι σύγχρονοι ερμηνευτές συγκλίνουν στο ότι τα θαύματα στο Κατά Ιωάννην αποσκοπούν στη φανέρωση της Θεότητας του Ιησού. Μάλιστα για τους Wellhausen, Walter και Wagner η φράση του θεανθρώπου «ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή» (Ιω. 11, 25) «κλέβει την παράσταση» και τοποθετεί σε δεύτερη μοίρα το θαύμα της αναστάσεως του Λαζάρου. Η εργασία ολοκληρώνεται με αναφορά στη σύνδεση της περικοπής της αναστάσεως του Λαζάρου με την εκκλησιαστική τέχνη. Η εκ νεκρών έγερση του Λαζάρου πέρα από το θεολογικό νόημα έχει και εικονογραφικό. Το Σάββατο του Λαζάρου κατέχει ξεχωριστή θέση στη θεία λατρεία και στη ζωγραφική της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Ανάσταση, ζωή, Ευαγγέλιο, Ιησούς, ερμηνεία.


Ελληνική γλώσσα

2018-10-16T07:01:50Z
2018-09-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
35
75
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.