Επαγγελματική κατάρτιση νέων αγροτών και επιχειρηματικότητα: εμπειρική έρευνα στο Νομό Ηλείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Επαγγελματική κατάρτιση νέων αγροτών και επιχειρηματικότητα: εμπειρική έρευνα στο Νομό Ηλείας

Παντιώρα, Δήμητρα

Κουτσούρης, Αλέξανδρος

Τhe current postgraduate thesis concerns the empirical study of the characteristics of "Young Farmers" (new-entrants into farming) of the Prefecture of Ilia, during the period 2001-2009. Moreover, the Training Programs they attended in the framework of the "Young Farmers" program in the Agricultural Education Center "DIMITER", are evaluated. The most important part of the research focuses on the study of the possible correlation between the training received by the selected "Young Farmers" and any business action undertaken (for example. changes in farm management, improvements of animal and plant stocks, renewal of the mechanical equipment). In the prefecture of Ilia the program of "Young Farmers" was implemented 3 times, and 204 people participated in the program. For qualitative research, the following steps were taken:  Literature review  Construction of the questionnaire  Stratified random sampling of young farmers in the prefecture of Ilia  Personal interviews  Data entry and processing using SPSS 24.0 for Windows The most important findings of the study are:  Most of the holdings are small to medium sized (5Ha), mostly inherited from the older generation.  Most financial decisions (loans and accounts) are usually taken within the family environment.  Despite shortcomings of the training programs, such as the duration and training subjects, the participants consider themselves to be better trained than producers who have not attended the course.  In most cases, the management of farms has also changed as a result of training  Everyone stresses that programs should be provided free of charge but designed to meet the needs of the holdings.  • In recent years, the traditional role of women in managing the farms has changed. They now make important decisions on their own, without asking for advice their father or husband.
Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των «Νέων Αγροτών», γεωργών και κτηνοτρόφων, του Νομού Ηλείας, των ετών 2001, 2006 και 2009. Επίσης, η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης, που υποχρεωτικά παρακολούθησαν στο Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης (Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»), αφού η ένταξη τους στο παραπάνω πρόγραμμα το επιβάλλει. Το πιο ουσιαστικό τμήμα της έρευνας επικεντρώνεται στη μελέτη της πιθανής συσχέτισης μεταξύ της κατάρτισης που έλαβαν οι επιλεγέντες/-χθείσες «Νέοι Αγρότες», και της εκδήλωσης επιχειρηματικής δράσης, (αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της εκμετάλλευσης, βελτιώσεις σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ). Στο νομό Ηλείας το Πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών» υλοποιήθηκε 3 φορές, και τις καταρτίσεις παρακολούθησαν συνολικά 204 άτομα. Για την πραγματοποίηση της ποιοτικής έρευνας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:  Βιβλιογραφική ανασκόπηση  Σύνταξη ερωτηματολογίου συνεντεύξεων  Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία «νέων αγροτών» του νομού Ηλείας  Διενέργεια των προσωπικών συνεντεύξεων όσων περιλαμβάνονταν στο δείγμα.  Επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση SPSS 24.0 for Windows Τα πιο σημαντικά ευρήματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:  Οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις είναι μικρού έως μεσαίου μεγέθους, (5Ha), που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά.  Οι περισσότερες αποφάσεις οικονομικής φύσεως, (λήψη δανείου και τήρηση λογιστικών), λαμβάνονται συνήθως μετά από συζήτηση με το οικογενειακό περιβάλλον.  Παρά τις όποιες «αστοχίες» των προγραμμάτων κατάρτισης, όπως π.χ. η διάρκεια και τα αντικείμενα του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι ήταν καλύτερα καταρτισμένοι από παραγωγούς ίδιων δυνατοτήτων, που δεν επιμορφώθηκαν.2  Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλιστα, άλλαξαν και τον τρόπο διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων.  Όλοι σημειώνουν ότι τα προγράμματα θα πρέπει να παρέχονται στους ενδιαφερόμενους δωρεάν, αλλά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων.  Τα τελευταία χρόνια αλλάζει ο παραδοσιακός ρόλος των γυναικών στη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων. Πλέον λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις μόνες τους, χωρίς να ζητήσουν τη συμβουλή του πατέρα ή του συζύγου.  Υπάρχει έντονος σκεπτικισμός απέναντι στην ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου, κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, αλλά και γιατί οι ίδιοι οι παραγωγοί δεν νιώθουν έτοιμοι.

Μεταπτυχιακή εργασία

Agricultural education center DIMITER
Νομός Ηλείας
Eκπαίδευση νέων αγροτών
lc
Young farmers
Nέοι αγρότες
Κέντρο εκπαίδευσης ΔΗΜΗΤΡΑ


Ελληνική γλώσσα

2017
2017-11-27T12:02:01Z
2017-11-27

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.