Ενταξιακή Εκπαίδευση και χωρικοί σχεδιασμοί: Πέρα από την προσβασιμότητα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ενταξιακή Εκπαίδευση και χωρικοί σχεδιασμοί: Πέρα από την προσβασιμότητα (EL)
Inclusive Education and spatial design: Beyond accessibility (EN)

Κιού (Paraskevi Kiou), Παρασκευή

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ένταξη των μαθητών/τριων με αναπηρία αλλά και άλλων αποκλεισμένων ομάδων στο γενικό σχολείο έχει αποτελέσει κεντρικό στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής σε αρκετά συστήματα, με αποτέλεσμα πλήθος δράσεων να έχουν υλοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στην αρχιτεκτονική  παρουσιάζεται επίσης η ίδια στροφή προς μια πιο ενταξιακή κατεύθυνση στον σχεδιασμό (inclusive design,universal design, design for all κ.α.),  όπου ο/η χρήστης/στρια του κάθε χώρου, δεν αντιμετωπίζεται ως ασθενής και χρήζων/ουσα βοήθειας αλλά ως πολίτης ο/η οποίος/α  περιθωριοποιείται  και αποκλείεται από το δημόσιο χώρο λόγω των περισσότερο ή λιγότερο εμφανών εμποδίων που τίθενται από το κοινωνικό αλλά χωρικό του περιβάλλον. Παρόλη την μετατόπιση στην αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία  όσον αφορά την εκπαιδευτική πολιτική αλλά και την αρχιτεκτονική δεν βλέπουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε επίπεδο πρακτικής.Μέσα από αυτή την εισήγηση θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν  και να αναλυθούν οι λόγοι της αδυναμίας  υλοποίησης εκπαιδευτικών και αρχιτεκτονικών σχεδιασμών που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στους χώρους της αλλά και πως αυτή η χωροποίηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών σχέσεων κατασκευάζουν και διαιωνίζουν «ανάπηρες» ταυτότητες που συμβάλουν στην ομαλοποίηση, την πειθάρχηση και τον έλεγχο των μαθητών που χαρακτηρίζονται ως διαφορετικοί.  (EL)
In recent years Inclusion has been the main issue on the agenda of education policy reforms on an International and national level. Numerous actions have been implemented in order to promote the right of disabled, as well as other excluded/disadvantaged students to appropriate high quality education. At the same time a shift to a more inclusive design has taken place on the field of architecture (inclusive design, universal design, design for all etc.). Under this prism the user is not seen as a person in need, but as a citizen who is marginalized and excluded from the public terrain due more to societal barriers than physical restrain. Despite this shift to a more inclusive direction on disability issues, in both architectural and educational level, little change has been achieved.This paper attempts to present and analyze why those changes have failed to provide equal spatial and educational access to all students. Moreover is trying to explore the spatialization of educational and societal relations, which create and perpetuate disabled identities leading to normalization, discipline and control of those students labelled as different. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (EL)
αναπηρία (EL)
ενταξιακή εκπαίδευση (EL)
προσβασιμότητα (EL)
architectural design (EN)
accessibility (EN)
disability (EN)
Inclusive education (EN)


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;

Ελληνική γλώσσα

2019-07-27


Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children? (EN)

Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού;; Τόμ. 1 (2018): Πρακτικά Συνεδρίου ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’; 278-289 (EL)
Children’s Spaces or Spaces for Children?; Vol. 1 (2018): Conference Proceedings ‘Children’s Spaces or Spaces for Children? When education intersects with the everyday life in the city’; 278-289 (EN)

Πνευματική ιδιοκτησία (c) 2018 Παρασκευή Κιού (Paraskevi Kiou) (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.