Δυο όψεις της Αμερικάνικης πολιτικής: Ο ναύαρχος Bristol και ο πρόξενος Horton

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1983 (EL)

Δυο όψεις της Αμερικάνικης πολιτικής: Ο ναύαρχος Bristol και ο πρόξενος Horton (EL)
George Horton and Mark L. Bristol: Opposing forces in U.S. foreign policy 1919-1923 (EN)

Housepian, Marjorie

Μεταξύ των ετών 1919 καί 1923 οί δύο όψεις της έξωτερικής πολιτικήςτων ΗΠΑ στήν Εγγύς ’Ανατολή προσωποποιοΰνται από δύο διακεκριμένους’Αμερικανούς διπλωμάτες στήν Τουρκία, των οποίων οί πολιτικές καί πνευματικέςπεποιθήσεις καί προδιαθέσεις ήταν τόσο ασυμβίβαστες όσο καί ή πολιτικήγραμμή πού ό καθένας υποστήριζε. Ό ναύαρχος Mark L. Bristol, "Υπατος'Αρμοστής των ΗΠΑ στήν Κωνσταντινούπολη, ηγείτο μαχητικά τής μερίδαςπού άντιπροσώπευε άμερικανικά πετρελαιοπαραγωγικά καί επιχειρηματικάσυμφέροντα. Στόχος του ήταν νά έξασφαλίσει τήν εΰνοια τής νέας υπόέκκόλαψη τουρκικής ήγεσίας πού συσπείρωσε γύρω του ό Mustafa Remaiκαί έτσι νά ύπερισχύσει επί των άντιπάλων των άμερικανικών συμφερόντωνστήν έκμετάλλευση των πετρελαιοπηγών τής Μοσούλης. Γιά νά έπιτύχει τοσκοπό αύτό οφείλε, επίσης, νά άντιστρέψει τήν αμερικανική κοινή γνώμη υπέρτής Τουρκίας.’Αντίθετα, ό George Horton, Γενικός Πρόξενος τών ΗΠΑ στή Σμύρνη,άγωνιζόταν νά διαφωτίσει τούς αρχιτέκτονες τής άμερικανικής πολιτικής στήνΟύάσινγκτον καί τούς ’Αμερικανούς πολίτες σχετικά μέ τή δοκιμασία τών χριστιανικώνμειονοτήτων στή μεταπολεμική Τουρκία, γιά τή φύση τής έλληνο-τουρκικής σύγκρουσης καί νά προκαλέσει το ενδιαφέρον τής άμερικανικής φιλανθρωπίαςστήν εμπόλεμη περιοχή."Οπως θά μπορούσε νά προβλεφθεϊ, τά συμφέροντα τών έπιχειρηματικώνκύκλων ύπερίσχυσαν, διαμορφώνοντας τήν πολιτική τών ΗΠΑ στή ΜικράΆσία γιά τις επόμενες δεκαετίες. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Αγγλική γλώσσα

1983-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Τόμ. 4 (1983): Αφιέρωμα στη Μικρασιατική Καταστροφή; 131-158 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol. 4 (1983): Asia Minor Catastrophe; 131-158 (EN)

Copyright (c) 2015 Marjorie Housepian (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.