Βιβλιογραφία εντύπων των μικρασιατικών ιδρυμάτων και συλλόγων 1846-1922

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Αποθετήριο :
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΒιβλιογραφία εντύπων των μικρασιατικών ιδρυμάτων και συλλόγων 1846-1922 (EL)
Bibligraphie d'imprimes des associations et etablissements Grecs des l'Asie mineure 1846-1922 (EN)

Κουρουπού, Ματούλα

Le Centre d’Études d’Asie Mineure dispose d’une collection de 152imprimés provenant des associations et établissements grecs d’Asie Mineureentre 1846 et 1922. A partir du 18e siècle et jusqu’au début du 20esiècle un courant plus ou moins important d’émigration de la Grèce continentaleet des îles vers les côtes d’Asie Mineure, a provoqué une augmentationformidable de la population grecque de cette région. De cefait la conscience nationale et la langue grecque, en baisse depuis la conquêteturque, se sont trouvées renfoncées.La reforme institutionelle de 1856, reconnaissant théoriquement lesmêmes droits à tous les sujets de l’empire Ottoman, a permis la créationd’un grand nombre d’associations et autres établissements grecs, ayantdans leur majorité comme but principal l’éducation nationale, spirituelleet morale des grecs. La fondation de nouvelles écoles, surtout desmaternelles, l’édition de nouveaux livres, la recherche de nouvelles méthodesd’enseignement, le choix et la formation des instituteurs, maisaussi la recherche scientifique, les conférences et les débats, sont les moyensutilisés par les associations au service de leur cause. Ainsi certainesassociations —■ notamment le Φιλολογικός Σύλλογος de Constantinople —acquièrent une telle importance qu’elles peuvent prétendre jouer le rôled’un Ministère de la Culture grecque régionale. Les imprimés des associationsapportent des renseignements très intéressants sur la vie culturelledes communautés grecques, sur le sens idéologique de l’action desassociations, et sur les problèmes auxquels cette action s’est heurtée.Une étude complète doit tenir compte, hors la collection de 152 imprimésdu Centre d’Etudes d’Asie Mineure, de celles des bibliothèques:Nationale, Gennadios, du Parlement, de l’Hestia de N. Smyrni, du MuséeBénaki, de Coray de Chios, de M. Charitatos, de l’Enossis Smyrnaion. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία & Αρχαιολογία (EL)
History and Archaeology (EN)

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (EL)
Centre for Asia Minor Studies (EN)

Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Ελληνική γλώσσα

1982-01-01


Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies (EL)

1105-0322
2459-2579
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών; Vol 3 (1982); 149-183 (EL)
Bulletin of the Centre for Asia Minor Studies; Vol 3 (1982); 149-183 (EN)

Copyright (c) 2015 Ματούλα Κουρουπού (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.